Akadémia tretieho veku

Cieľom záujmového štúdia na Akadémii tretieho veku (ďalej len „ATV“) je sprístupniť záujemcom najnovšie poznatky, vedomosti a zručnosti zamerané na rozvoj osobnosti, uspokojenie osobných záujmov a zapájanie sa do aktívneho života.

Názov vzdelávacieho programu: Osobnosť a sociálna politika

Dĺžka štúdia: 1 akademický rok (2 semestre)

Podmienky prijatia:

  • vek nad 40 rokov.
  • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou ( je možné požiadať aj o výnimku)

 Poplatok za celé štúdium:

  • poplatok pre pracujúcich dôchodcov je 55,- €
  • poplatok pre nepracujúcich dôchodcov je 30,- €
  • poplatok pre invalidných dôchodcov je 23,- €

 
Termín podania prihlášky: do 15. 11. 2020

Ukončenie: Osvedčenie

Poznámka: Výučba prebieha online formou. Okrem uvedených tém  prednášok pripravujeme aj pozvané prednášky z ľudí pôsobiacich v oblasti ekonomiky, sociálnej politiky, politického, verejného a náboženského života.

V prípade priaznivej epidemiologickej situácie niektoré prednášky, workshopy, semináre budem možné v prípade záujmu absolvovať prezenčnou formou.

Prihláška na štúdium. 

Máte nejaké otázky?