Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Číslo akreditácie: 3550/2021/99/1

Cieľová skupina

Osoby so záujmom získať osobité kvalifikačné predpoklady, odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činnosti mediátora podľa zákona 420/2004 Z.z o mediácii v platnom znení.

Požadované vstupné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike, alebo uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou.

Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho programu pozná teoretické základy právneho poriadku, interpersonálnej komunikácie, tréningu sociálnych zručností, vedenia meditačného procesu a prípravy dohôd. Získa profesijné kompetencie potrebné pre riadenie sporov občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodno-právnych (záväzkových) a pracovnoprávnych veciach. Vie prakticky využívať a uplatňovať nástroje sociálnych zručností pri vedení mediačného procesu v kontinuite sebareflexie a etického kódexu mediátorov. Vie svoje rozhodnutia a riešenia odborne zdôvodniť s odvolaním sa na konkrétnu východiskovú situáciu a podmienky.

Odborný garant: PhDr. Bc. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.

Lektori:

PhDr. Bc.Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.
Mgr. Eva Rupcová
JUDr. PhDr. Marek Prudovič
Mgr. Eva Račková, PhD.
Ing. Jozefa Danová
JUDr. Katarína Šangalová PhD.
Ing. Martina Jankolová, MBA

Obsah:

 • Základy právneho poriadku (50 hod.)
 • Interpersonálna komunikácia, teória konfliktov, psychologické aspekty riešenia konfliktov a tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora (50 hod.)
 • Tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora (50 hod.)
 • Vedenie procesu mediácie, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu (50 hod.)

Ukončenie: Osvedčenie s celoslovenskou platnosťou

Miesto konania: Slowackého 5A, Bratislava

Termín otvorenia: 03.06. 2024 o 16:00 – 20:00 hod. / prezenčne
Daný termín označuje len dátum prvého stretnutia, ďalšie termíny sa dohodnú na prvom stretnutí v rámci skupiny s lektorom.

Trvanie: 200 hod. /iba prezenčná forma v poobedných hodinách

1.Cena: 640,- € (samoplatcovia)

2. Cena:  Projekt úradu práce *

* Vzdelávanie je možné absolvovať cez projekt „Zručnosti pre trh práce 2024“
1. 
je potrebné navštíviť svoj úrad práce, zaevidovať sa a vyplniť žiadosť
2. vyplnenú žiadosť poslať na našu mailovú adresu office@ivorsk.sk  – tlačivo vyplníme a pošleme späť na adresu
3. vyplnenú žiadosť potom odovzdáte na úrade práce a to minimálne 30. dní pred začiatkom vzdelávania
4. ak úrad práce schváli vašu žiadosť, uzatvorí s vami dohodu o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu a vystaví vám potvrdenie. To nám zašlete najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom vzdelávania

Úrady práce budú v rámci projektu uprednostňovať znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa zákona o službách zamestnanosti sú:

 • občania vo veku do 26 rokov
 • občania nad 50 rokov
 • občania vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
 • občania, ktorí najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie a nevykonávali alebo neprevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov
 • štátni príslušníci tretej krajiny, ktorým bol udelený azyl alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana
 • občania žijúci ako osamelé dospelé osoby s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na ich starostlivosť alebo starajúci sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky
 • občania so zdravotným postihnutím
 • občania, ktorí ukončil poberanie materského alebo rodičovského príspevku menej ako dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a počas poberania materského alebo rodičovského príspevku nemali príjem zo zárobkovej činnosti zamestnanca a zo samostatnej zárobkovej činnosti.
Viac informácii o nás na FACEBOOKU: https://www.facebook.com/ivorsk1
Viac informácii o nás na Linkedine: https://sk.linkedin.com/in/ivorsk1
Viac informácii o nás na Instagrame: https://www.instagram.com/institutvzdelavania

Objednávka kurzu

Prihláška