Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Číslo akreditácie: 3550/2021/99/1

Cieľová skupina

Osoby so záujmom získať osobité kvalifikačné predpoklady, odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činnosti mediátora podľa zákona 420/2004 Z.z o mediácii v platnom znení.

Požadované vstupné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike, alebo uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou.

Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho programu pozná teoretické základy právneho poriadku, interpersonálnej komunikácie, tréningu sociálnych zručností, vedenia meditačného procesu a prípravy dohôd. Získa profesijné kompetencie potrebné pre riadenie sporov občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodno-právnych (záväzkových) a pracovnoprávnych veciach. Vie prakticky využívať a uplatňovať nástroje sociálnych zručností pri vedení mediačného procesu v kontinuite sebareflexie a etického kódexu mediátorov. Vie svoje rozhodnutia a riešenia odborne zdôvodniť s odvolaním sa na konkrétnu východiskovú situáciu a podmienky.

Odborný garant: PhDr. Bc. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.

Lektori:

PhDr. Bc.Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.
Mgr. Eva Rupcová
Mgr. Eva Račková, PhD.
Ing. Jozefa Danová
JUDr. Katarína Šangalová PhD.
Ing. Martina Jankolová, MBA

Obsah:

  • Základy právneho poriadku (50 hod.)
  • Interpersonálna komunikácia, teória konfliktov, psychologické aspekty riešenia konfliktov a tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora (50 hod.)
  • Tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora (50 hod.)
  • Vedenie procesu mediácie, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu (50 hod.)

Ukončenie: Osvedčenie s celoslovenskou platnosťou

Miesto konania: Slowáckeho 5A, Bratislava

Termín otvorenia: 25.09.2023 o 18:00 hod. online

Trvanie: 200 hod.

1.Cena: 640,- € (samoplatcovia)

2. Cena:  Pre účastníka ZADARMO.

Poznámka: Ak ste evidovaný na úrade práce – ÚPSVAR a spĺňate podmienky, môžete akreditované vzdelávanie absolvovať ZDARMA prostredníctvom projektu REPAS.

Viac informácii o nás na FACEBOOKU: https://www.facebook.com/ivorsk1
Viac informácii o nás na Linkedine: https://sk.linkedin.com/in/ivorsk1
Viac informácii o nás na Instagrame: https://www.instagram.com/institutvzdelavania

Objednávka kurzu

Prihláška