Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie: 3505/2016/138/1

Cieľová skupina

Osoby so záujmom získať osobité kvalifikačné predpoklady, odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činnosti mediátora podľa zákona 420/2004 Z.z o mediácii v platnom znení.

Požadované vstupné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike, alebo uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou.

Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho programu pozná teoretické základy právneho poriadku, interpersonálnej komunikácie, tréningu sociálnych zručností, vedenia meditačného procesu a prípravy dohôd. Získa profesijné kompetencie potrebné pre riadenie sporov občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodno-právnych (záväzkových) a pracovnoprávnych veciach. Vie prakticky využívať a uplatňovať nástroje sociálnych zručností pri vedení mediačného procesu v kontinuite sebareflexie a etického kódexu mediátorov. Vie svoje rozhodnutia a riešenia odborne zdôvodniť s odvolaním sa na konkrétnu východiskovú situáciu a podmienky.

Odborný garant:
PhDr. Ernest Kováč

Lektori:
doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D.
PhDr. Jana Pružinská, PhD.
Mgr. Eva Rupcová
PhDr. Ernest Kováč
Ing. Jozefa Danová
JUDr. Katarína Šangalová PhD.
JUDr. Mgr. Jana Ulipová
Mgr. Jana Olach Kostrabová

Obsah:

  • Základy právneho poriadku (50 hod.)
  • Interpersonálna komunikácia, teória konfliktov, psychologické aspekty riešenia konfliktov a tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora (50 hod.)
  • Tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora (50 hod.)
  • Vedenie procesu mediácie, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu (50 hod.)

Ukončenie: Osvedčenie s celoslovenskou platnosťou

Miesto konania:
08. 09. 2021 17:00 hod. ONLINE (ZOOM)

Trvanie: 200 hod.

Cena: 640,-€

Ak sa prihlásite do 15. 07. 2021, cena vzdelávania bude 600,-€
Ak sa prihlásite do 15. 08. 2021, cena vzdelávania bude 620,-€


Poznámka:
Ak ste evidovaný na Úrade práce a spĺňate podmienky môžete akreditované vzdelávanie absolvovať ZDARMA prostredníctvom projektu REPAS.
Prvý deň je fixný. Ostatné dni sú na dohode so školiteľom a účastníkmi vzdelávania.

Vzhľadom k pandemickej situácii osobne stretnutie bude možné ak príslušné úrady povolia prezenčnú formu.

Objednávka kurzu