Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Číslo akreditácie: 3704/2022/22/2

Cieľová skupina: Osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti pomáhajúcich profesií.

Požadované vstupné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

Anotácia: Absolvent vzdelávacieho programu je schopný definovať arteterapiu a jej prínosy pre klienta. Orientuje sa v aktuálnej situácii, trendoch, legislatíve arteterapie na Slovensku. Vie využívať metódy a postupy arteterapie a ďalších arteterapeutických metód k individuálnej alebo k skupinovej terapii a rozoznať rozdiely medzi pojmami arteterapia a artefiletika. Disponuje dostatočnými teoretickými znalosťami, pozná východiská a prístupy arteterapie. Disponuje praktickými zručnosťami z oblasti arteterapie vrátane jej vhodného využitia s rôznymi cieľovými skupinami klientov. Je schopný využívať potenciál výtvarného umenia pri práci s deťmi, dospievajúcimi, dospelými a seniormi, rozvíjať tvorivosť, kreativitu, sebapoznávanie, emočnú inteligenciu a komunikáciu.

Ukončenie: Osvedčenie

Termín: 16. – 17.9. 2022

Garant: Mgr. Andrea Geseová

Lektori: Mgr. Andrea Geseová, Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.

Miesto konania: Slowackého 5/A, Bratislava 

Trvanie: : 16,0 hodín (2 dni)

1.Cena: 130,-€

2.Cena: ZADARMO

Poznámka: Ak ste evidovaný na úrade práce – ÚPSVAR a spĺňate podmienky, môžete akreditované vzdelávanie absolvovať ZDARMA prostredníctvom projektu REPAS.

Objednávka kurzu