Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie:3550/2018/114/1

Cieľová skupina
Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti jednoduchého účtovníctva.

Požadované vstupné vzdelanie
Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie.

Profil absolventa
Absolvent modulu má odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti jednoduchého účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením jednoduchého účtovníctva na počítači. Ovláda odbornú terminológiu a zásady vedenia jednoduchého účtovníctva, systém a zásady organizácie účtovníckych prác a získa zručnosti na koordinovanie prác a nadväzujúcich činností. Je schopný vypracovať interné doklady, interné smernice a iné písomnosti v rámci účtovnej jednotky, viesť účtovnú dokumentáciu, spracovávať a kontrolovať účtovné doklady, viesť peňažný denník, uzatvárať účtovné knihy, vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov, zostavovať účtovnú uzávierku, základné daňové povinnosti, vypracovať daňové priznanie k dani z príjmov PO a FO. Je schopný vypracovať a predkladať formuláre, tlačivá a iné písomnosti pri styku účtovnej jednotky s externým prostredím v zmysle príslušných právnych predpisov a požiadaviek daňového úradu a splniť požiadavky na štruktúru a obsah prezentovaných informácií z účtovnej uzávierky.

Odborný garant
Ing. Martin Huňady

Lektori
Ing. Dagmar Šišková

Ing. Elena Paštéková

Ing. Henrieta Kilvádyová

Ing. Mária Matijová

Ing. Martin Huňady

Ing. Monika Smolnická MBA

Ing. Zuzana Končeková

Ukončenie: Osvedčenie s celoštátnou platnosťou
Trvanie: 55 hod.
Termíny:
02.12.2019 Bratislava Slowackého 5/A
Cena: 150,-€

Objednávka kurzu