Cieľová skupina: zamestnanci verejnej správy a samosprávy, realitné kancelárie, bytové družstvá a spoločenstvá, hypotekárni špecialisti, investorské spoločnosti, banky, advokáti, koncipienti, mediátori.

Anotácia:Poskytnúť účastníkom informácie týkajúce sa právnej úpravy katastra nehnuteľností o zápise vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnosti.

Obsah:

 • Informácia a právny výklad k novele katastrálneho zákona č. 212/2018 Z. z. od 01.10.2018
 • Pokračovanie vkladového konania z pohľadu hmoty a otvorených praktických otázok
 • Prevod vlastníctva bytov a problémy pri vkladovo konaní – čo kataster skúma
 • Odstúpenie od zmluvy pred povolením a po povolení vkladu, vrátenie daru
 • Úmrtie účastníka vkladového konania a jeho následky
 • Praktické problémy záložných zmluvách a zmluvách o predkupnom práve , vecných bremenách z pohľadu Katastrálnych bulletinov
 • Obmedzenie drobenia poľnohospodárskej a lesnej pôdy podľa zákona č. 180/1995 a vplyv na vkladové konanie s praktickými spornými prípadmi
 • Vplyv poznámok na vkladové konanie v rámci konkurzu,  exekúcie,  a súdnych sporov atď.
 • Následky neodkladného opatrenia zákaz nakladať z pohľadu hmoty a procesu
 • Čo všetko kataster skúma pri prevode majetku obcí a VUC  – praktické prípady
 • Prevod majetku štátu podľa zákona č. 278/1991 a prevodu majetku štátnych podnikov
 • Zákon 140/2014 o ochrane poľnohospodárskej pôdy a vkladové konanie
 • Zákon 97/2013 o pozemkových spoločenstvách a vkladové konanie
 • Záznamové konanie – procesný postup pri podaní zápise a výmaze práv praktické problémy spojené so zápisom, zákonné záložné právo podľa zákona č. 182/1993 § 15, vecné bremena zo zákona , zápis nadstavieb a prístavieb
 • Procesné podmienky zápisu a výmazu poznámky, druhy poznámok ich význam a praktické prípady účinkov poznámok pri katastrálnych konaniach
 • Oprava chýb v katastrálnom operáte podľa § 59 KZ , procesné postupy a  typy opráv buď podľa správneho konania alebo neformálnym postupom  praktické prípady.

Lektori: Mgr. Andrej Polák, JUDr. Adela Bednárová, JUDr. Adrián Poštha, JUDr. Anna Gáborčíková, Ing. Rudolf Müller
Viac o lektoroch https://www.ivorsk.sk/ludia/

Ukončenie: Certifikát

Termíny: 03.10.2022

Banská Bystrica (Diecézne Centrum Jána Pavla II: Kapitulská 318/21 )
Nitra (VBC: Štúrova, 22 949 01)
Bratislava (Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja Slowackého 5/A)
Žilina (Soho 1: Martina Rázusa, 010 01)

Cena: 75,- €

Objednávka kurzu