Cieľová skupina: pre právnikov, advokátov, koncipientov, zamestnanci verejnej správy a samosprávy, mediátorov, realitné kancelárie, vlastníkov nehnuteľností, bytové družstvá a spoločenstvá, investorské spoločnosti, banky, hypotekárni špecialisti.

Anotácia: Poskytnúť účastníkom informácie týkajúce sa právnej úpravy katastra nehnuteľností o zápise vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnosti.

 Obsah:

 • Charakteristika a význam katastra nehnuteľností a konania pred ním, úloha katastra nehnuteľností.
 • Informácia a právny výklad k novele katastrálneho zákona č. 212/2018 Z. z. od 01.10.2018
 • Pokračovanie vkladového konania z pohľadu hmoty a otvorených praktických otázok
 • Prevod vlastníctva bytov a problémy pri vkladovo konaní – čo kataster skúma
 • Odstúpenie od zmluvy pred povolením a po povolení vkladu, vrátenie daru
 • Úmrtie účastníka vkladového konania a jeho následky
 • List vlastníctva – obsah, význam.
 • Katastrálne konanie a jeho právny význam.
 • Zápis práva k nehnuteľnosti vkladom – postup, návrh na vklad, prílohy, spôsobilosť listín, zmlúv, termíny, rozhodnutie o povolení vkladu, zamietnutie návrhu na vklad, prerušenie konania, zamietnutie konania.
 • Špecifické podmienky nadobúdania vlastníckeho práva k bytu a nebytovému priestoru v bytovom dome.
 • Zápis záznamom.
 • Zápis poznámky – druhy poznámok a dôsledky zápisu.
 • Podmienky zápisu do katastra nehnuteľností stavby, rozdelenie stavby, rozostavanej stavby, bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, rozostavaných bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, geometrického plánu.
 • Zápis záložného práva a podmienky jeho výmazu.
 • Vecné bremeno a podmienky jeho výmazu, zabezpečovací prevod práva a predkupné právo.
 • Hodnovernosť údajov katastra nehnuteľností.
 • Duplicita vlastníctva a možnosti jej odstránenia.
 • Súdne konania o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností.
 • Oprava chýb v katastrálnom operáte.
 • Rozdelenie a vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva.
 • Problémy stavieb na cudzom pozemku.
 • Správne poplatky.
 • Geometrický plán – z čoho sa skladá, jeho účel, vysvetlenie pojmu pozemok, parcela, parcela registra „E“ , parcela registra „C“.

Lektori: Mgr. Andrej Polák, Ing. Anna Ozábalová, Ing. Marián Ozábal, JUDr. Anna Veselá, JUDr. Anna Gáborčíková, JUDr. Adela Bednárová, Ing. Rudolf Müller.

Ukončenie: certifikát
Trvanie:  1 deň (09:00 – 15:00 hod.)

Termín:  16.10.2022 

Termíny pripravujeme v prípade záujmu o školenie pre firmu, kontaktujte nás.

V prípade ak máte záujem o odborný seminár a nevyhovuje Vám uvedený termín alebo už je obsadený prihláste sa prostredníctvom online formulára a do poznámky uveďte, že máte záujem o seminár. Ak sa niekto odhlási alebo budeme pripravovať ďalšie termíny ozveme sa Vám.

Cena:  75,- €  (Nie sme platiteľmi DPH)

Objednávka kurzu