Štandardná dĺžka štúdia je 1 rok 

Štúdium  je rozdelené na  2 semestre, ktoré sú rozdelene na jednotlivé moduly.

Štúdium prebieha online formou v kombinácií s prezenčnou výučbou (ktorá je dobrovoľná).

Rozdelenie semestrov:

1. Semester je rozdelený do  modulov, ktoré sa zameriavajú na praktické prehĺbenie znalostí v oblastiach:

 • Úvod do práva
 • Úvod do práva EU
 • Leadership
 • Manažér = Novodobý mediátor
 • Psychohygiena manažéra
 • Supervízia ako najefektívnejšia forma riešenia konfliktov na pracovisku
 • Právne minimum manažéra

2. Semester je rozdelený do  modulov, ktoré sa zameriavajú na praktické prehĺbenie znalostí v oblastiach:

 • Pracovno-právne vzťahy
 • Právna zodpovednosť manažéra a firmy
 • Súkromné právo
 • Obchodné právo 
 • Finančné právo
 • Hospodárske právo 
 • Hospodárska súťaž
 • Daňové právo 
 • GDPR

Počas štúdia ponúkame našim študentom Dobrovoľné prednášky.

Dobrovoľné prednášky sú zamerané na rozvoj osobnosti a prehlbovanie manažérskych zručností.

Dobrovoľné prednášky rozdeľujeme na moduly:

 • SWOT analýza
 • Prezentačné zručnosti
 • Reč Tela
 • Verbálna a neverbálna komunikácia a jej význam v riešení konfliktov
 • Interpersonálna komunikácia
 • Teórie konfliktov
 • Psychologické aspekty riešenia konfliktov

Prihláška