Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Číslo akreditácie: 3550/2022/97/1

Cieľová skupina:
Osoby so záujmom získať osobitné kvalifikačné predpoklady, odborné vedomosti a zručnosti v oblasti
manažmentu ľudských zdrojov.

Požadované vstupné vzdelanie:
Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou

Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu ovláda podstatu personálneho riadenia v podniku. Je oboznámený s jednotlivými, na seba nadväzujúcimi krokmi a postupmi pri personálnom plánovaní v podniku. Vie charakterizovať kultúru podniku a má prehľad o procesoch vnútropodnikovej komunikácie. Disponuje poznatkami o riadení výkonu v podniku a dokáže aplikovať jednotlivé štýly riadenia a vedenia ľudí.

Odborný garant: doc. Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD.

Lektori:
doc. Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD.
PhDr. Bc. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.
PhDr. Jana Cocuľová PhD.
Mgr. Jozef Belko, MBA, LL.M.
JUDr. PhDr. Marek Prudovič

Obsah:
Vytváranie pracovných miest – Analýza práce
Personálne plánovanie
● Získavanie a výber pracovníkov
● Podnikové vzdelávanie zamestnancov
● Podniková kultúra
● Vnútropodniková komunikácia
● Riadenie pracovného výkonu
● Hodnotenie zamestnancov
● Odmeňovanie zamestnancov v podniku
● Štýl vedenia ľudí v podniku
● Pracovné právo – Zákonník práce

Ukončenie: Osvedčenie s celoslovenskou platnosťou

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowáckeho 5A, Bratislava

Termín I: 03.06. 2024 online od 17:00 do 20:00 hod.

Termín II: 27.06. 2024 online od 17:00 do 20:00 hod.

Daný termín označuje len dátum prvého stretnutia, ďalšie termíny sa dohodnú na prvom stretnutí v rámci skupiny s lektorom.

Trvanie: 120 hod. / online v poobedných hodinách

1. Cena: 890,- € (samoplatcovia)

2. Cena:  Projekt úradu práce *

Vzdelávanie je možné absolvovať cez projekt „Zručnosti pre trh práce 2024“
1.  
je potrebné navštíviť svoj úrad práce, zaevidovať sa a vyplniť žiadosť
2. vyplnenú žiadosť poslať na našu mailovú adresu office@ivorsk.sk  – tlačivo vyplníme a pošleme späť na adresu
3. vyplnenú žiadosť potom odovzdáte na úrade práce a to minimálne 30. dní pred začiatkom vzdelávania
4. ak úrad práce schváli vašu žiadosť, uzatvorí s vami dohodu o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu a vystaví vám potvrdenie. To nám zašlete najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom vzdelávania

Úrady práce budú v rámci projektu uprednostňovať znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa zákona o službách zamestnanosti sú:

  • občania vo veku do 26 rokov
  • občania nad 50 rokov
  • občania vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
  • občania s nižším ako stredným odborným vzdelaním
  • občania, ktorí najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie a nevykonávali alebo neprevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov
  • štátni príslušníci tretej krajiny, ktorým bol udelený azyl alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana
  • občania žijúci ako osamelé dospelé osoby s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na ich starostlivosť alebo starajúci sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky
  • občania so zdravotným postihnutím
  • občania, ktorí ukončil poberanie materského alebo rodičovského príspevku menej ako dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a počas poberania materského alebo rodičovského príspevku nemali príjem zo zárobkovej činnosti zamestnanca a zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Objednávka kurzu

Prihláška