Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Číslo akreditácie: 3550/2022/97/1

Cieľová skupina:
Osoby so záujmom získať osobitné kvalifikačné predpoklady, odborné vedomosti a zručnosti v oblasti
manažmentu ľudských zdrojov.

Požadované vstupné vzdelanie:
Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou

Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu ovláda podstatu personálneho riadenia v podniku. Je oboznámený s jednotlivými, na seba nadväzujúcimi krokmi a postupmi pri personálnom plánovaní v podniku. Vie charakterizovať kultúru podniku a má prehľad o procesoch vnútropodnikovej komunikácie. Disponuje poznatkami o riadení výkonu v podniku a dokáže aplikovať jednotlivé štýly riadenia a vedenia ľudí.

Odborný garant: doc. Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD.

Lektori:
doc. Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD.
PhDr. Bc. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.
PhDr. Jana Cocuľová PhD.
Mgr. Jozef Belko, MBA, LL.M.
JUDr. PhDr. Marek Prudovič
Elvír Fischer

Obsah:
Vytváranie pracovných miest – Analýza práce
Personálne plánovanie
● Získavanie a výber pracovníkov
● Podnikové vzdelávanie zamestnancov
● Podniková kultúra
● Vnútropodniková komunikácia
● Riadenie pracovného výkonu
● Hodnotenie zamestnancov
● Odmeňovanie zamestnancov v podniku
● Štýl vedenia ľudí v podniku
● Pracovné právo – Zákonník práce

Ukončenie: Osvedčenie s celoslovenskou platnosťou

Miesto konania: ONLINE (ZOOM)

Termín: 15.11. 2023 o 17:00 hod.

Trvanie: 120 hod.

Cena: 890,- € (samoplatcovia)

Vzdelávanie je možné bezplatne absolvovať cez projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“. Viac informácii na https://www.upsvr.gov.sk/kn/aktualne-oznamy/narodny-projekt-nestrat-pracu-vzdelavaj-sa.html?fbclid=IwAR3pgwrsB8Iuhb5d3d8w1aiSymblxJqvRUvBIa6KiKiH7nUCc9zzIruWKUM&page_id=1165703

Objednávka kurzu

Prihláška