Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Číslo akreditácie: 3550/2022/97/2

Cieľová skupina
Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti riadenia predaja a marketingu

Požadované vstupné vzdelanie
Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou

Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu vie definovať podstatu, význam a ciele moderného manažmentu
predaja, pozná základné pojmy, formy a techniky predaja, vie identifikovať očakávania, správanie a
motívy kúpy zákazníka, dokáže identifikovať potreby zákazníka. Ovláda faktory ovplyvňujúce
spotrebné správanie zákazníka. Vie popísať štádiá nákupného rozhodovacieho procesu zákazníkov a
ovláda komunikačné kanály pre komunikáciu so zákazníkom.

Odborný garant: PhDr. Ernest Kováč PhD., MBA, LL.M.

Lektori:
PhDr. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.
Mgr. Jozef Belko, MBA, LL.M.
JUDr. PhDr. Marek Prudovič
Elvír Fischer

Obsah
Podstata a úlohy marketingu a jeho miesto v podnikaní
Perspektíva predaja
● Zákazník a obchodník v procese predaja
● Vyjednávanie v predaji
● Marketingová komunikácia v predaji
Kontrola predaja
● Manažment
● Právne minimum pre manažérov

Ukončenie: Osvedčenie s celoslovenskou platnosťou

Miesto konania: ONLINE (ZOOM)

I. Termín: 15.06. 2023 o 17:00 hod.
II. Termín: 02.08. 2023 o 17:00 hod.

Trvanie: 90 hod.

Cena: 599,- € (samoplatcovia)

Vzdelávanie je možné bezplatne absolvovať cez projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“. Viac informácii na https://www.upsvr.gov.sk/kn/aktualne-oznamy/narodny-projekt-nestrat-pracu-vzdelavaj-sa.html?fbclid=IwAR3pgwrsB8Iuhb5d3d8w1aiSymblxJqvRUvBIa6KiKiH7nUCc9zzIruWKUM&page_id=1165703

Objednávka kurzu

Prihláška