MBA – MANAŽÉR ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Absolvent štúdia získa poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania v teórii a praxi riadenia ľudských zdrojov a personálneho manažmentu, ktoré sú založené na vlastnom vedeckom skúmaní a samostatnej tvorivej činnosti. Absolvent je schopný samostatne a tvorivo pracovať, skúmať, identifikovať a špecifikovať problémy v teórii a praxi riadenia ľudských zdrojov a personálneho manažmentu, hľadať a aplikovať adekvátne spôsoby ich riešenia. Má komplexné, hlboké a špeciálne poznatky o zákonitostiach riadenia ľudských zdrojov a personálnych činností a ovláda vedecké metódy ich skúmania. Svojou vedeckou činnosťou je schopný rozvíjať relevantné poznanie manažérskych procesov a získavať adekvátne poznatky o riadení ľudských zdrojov a personálnom manažmente. Absolvent je zároveň schopný budovať precízne fungujúce systémy riadenia ľudských zdrojov vo veľkých organizáciách s vysokou mierou sofistikovanosti týchto systémov a ich podsystémov. Svoje uplatnenie nachádza nielen v oblasti vedeckej práce na univerzitách, vo výskumných tímoch alebo v činnosti rôznych spoločenských a verejných organizácií, ale aj ako špičkový odborník vo firmách, podnikoch, finančných či obchodných organizáciách.

Cena:

Cena: 2 500,- € za celé štúdium.

Ak sa prihlásite do 08.01. 2024 cena za celé štúdium je 2 100,- €
Začiatok štúdia: 26.01. 2024 o 18:00 hod. online ZOOM

 • Štúdium je možné fakturovať aj na firmu.
 • Štúdium je daňovo uznateľným dokladom.
 • Možnosť splátok po vzájomnej dohode.

MBA – MANAŽÉR RIADENIA PREDAJA

Absolvent štúdia vie definovať podstatu, význam a ciele moderného manažmentu predaja, pozná základné pojmy, formy a techniky predaja, vie aké sú očakávania, správanie a motívy kúpy zákazníka, dokáže identifikovať potreby zákazníka, ovláda faktory ovplyvňujúce spotrebné správanie zákazníka, vie popísať štádiá nákupného rozhodovacieho procesu zákazníkov a ovláda komunikačné kanály pre komunikáciu so zákazníkom. Špecializácia sa zameriava na oblasť fungovania domáceho i zahraničného finančného trhu. Študenti sa zoznámia s aktuálnou komplexnou podobou bankového a poistného systému Slovenskej a Českej republiky.

Cena:

Cena: 2 500,- € za celé štúdium.

Ak sa prihlásite do 08.01. 2024 cena za celé štúdium je 2 100,- €
Začiatok štúdia: 26.01. 2024 o 18:00 hod. online ZOOM

 • Štúdium je možné fakturovať aj na firmu.
 • Štúdium je daňovo uznateľným dokladom.
 • Možnosť splátok po vzájomnej dohode.

MBA – MANAŽÉRSKA PSYCHOLÓGIA

Absolvent štúdia získa prehĺbenie vedomostí v oblasti psychológie a riadenia. Je určený pre manažérov v oblasti psychológie a ostatných pomáhajúcich profesiách. V rámci tohto modulu sa študenti naučia aplikovať psychologické metódy a teórie do praxe a využívať psychologické postupy v interných procesoch firmy či organizácie. Špecializácia sa zaoberá i dôležitosťou rovnováhy medzi osobným a pracovným životom a prenosom osobného  duchovného poznania do vyrovnaného životného štýlu.

Cena:

Cena: 2 500,- € za celé štúdium.

Ak sa prihlásite do 08.01. 2024 cena za celé štúdium je 2 100,- €
Začiatok štúdia: 26.01. 2024 o 18:00 hod. online ZOOM

 • Štúdium je možné fakturovať aj na firmu.
 • Štúdium je daňovo uznateľným dokladom.
 • Možnosť splátok po vzájomnej dohode.

MBA – MANAŽÉR V ŠKOLSTVE

Absolvent štúdia získa prehĺbenie vedomostí v oblasti pedagogiky a riadenia. Modul je určený nielen pre manažérov v oblasti vzdelávania a pedagogiky, riaditeľov školských a vzdelávacích zariadení a vedúcich oddelení v štátnej správe a samospráve, ale aj pre učiteľov, lektorov, vychovávateľov a iných pomáhajúcich odborníkov, ktorí sa chcú naučiť organizovať , viesť a efektívne kontrolovať svoj pracovný výkon.

Cena:

Cena: 2 500,- € za celé štúdium.

Ak sa prihlásite do 08.01. 2024 cena za celé štúdium je 2 100,- €
Začiatok štúdia: 26.01. 2024 o 18:00 hod. online ZOOM

 • Štúdium je možné fakturovať aj na firmu.
 • Štúdium je daňovo uznateľným dokladom.
 • Možnosť splátok po vzájomnej dohode.

MBA – MANAŽÉR V OBLASTI SOCIÁLNEJ PRÁCE

Absolvent štúdia získa nadštandardné nadstavbové vedomosti z oblasti manažovania sociálnej práce. Je určený nielen pre manažérov sociálnych služieb, riaditeľov zariadení a vedúcich oddelení v štátnej správe a samospráve, ale aj pre sociálnych pracovníkov a iných pomáhajúcich odborníkov, ktorí sa chcú naučiť organizovať , viesť a efektívne kontrolovať svoj pracovný výkon. Konkurencia medzi školami je zvlášť v sociálnej sfére obrovská a ťažko sa na pracovnom trhu odlíšiť o ostatných absolventov. Mnohé mimovládne humanitárne a ľudskoprávne organizácie od sociálnych pracovníkov a iných pomáhajúcich profesionálov vyžadujú viac ako len diplom. Požadujú referenciu a doklad o schopnostiach nielen rozumieť klientom a ich sociálnym problémom, ale aj organizovať a manažovať svoj čas a čas svojich kolegov a podriadených. To si žiada analytické myslenie, schopnosť predvídať problémy a zvládať záťažové situácie.

Cena:

Cena: 2 500,- € za celé štúdium.

Ak sa prihlásite do 08.01. 2024 cena za celé štúdium je 2 100,- €
Začiatok štúdia: 26.01. 2024 o 18:00 hod. online ZOOM

 • Štúdium je možné fakturovať aj na firmu.
 • Štúdium je daňovo uznateľným dokladom.
 • Možnosť splátok po vzájomnej dohode.

MBA – MANAŽMENT V ZDRAVOTNÍCTVE

Absolvent štúdia získa teoretické aj praktické znalosti, ktoré sú potrebné pri riadení, organizovaní a plánovaní v zdravotníckych inštitúciách. Táto špecializácia je určená predovšetkým manažérom a zástupcom stredného a vyššieho manažmentu pôsobiacim v oblasti zdravotníctva. Je vhodný pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac nielen o manažmente v zdravotníctve, a tak prehĺbiť svoje znalosti, ale aj pre tých, ktorí si chcú štúdiom tohto programu zvýšiť hodnotu na trhu práce.

Cena:

Cena: 2 500,- € za celé štúdium.

Ak sa prihlásite do 08.01. 2024 cena za celé štúdium je 2 100,- €
Začiatok štúdia: 26.01. 2024 o 18:00 hod. online ZOOM

 • Štúdium je možné fakturovať aj na firmu.
 • Štúdium je daňovo uznateľným dokladom.
 • Možnosť splátok po vzájomnej dohode.

MBA – ŠPORTOVÝ MANAŽMENT

Program MBA Športový manažment je určený všetkým, ktorí sa profesionálne zaoberajú alebo chcú zaoberať riadením športových organizácií a podujatí, a to ako na pozíciách stredného či vyššieho manažmentu športových klubov či národných športových organizácií (asociácií, zväzov či federácií). Cieľom štúdia je aplikácia aktuálnych trendov v oblasti manažmentu športových klubov a zariadení, ktorých manažéri musia mať nevyhnutné znalosti finančného riadenia, marketingu, a poznať dokonale právnu úpravu, ktorá súvisí s prevádzkovou činnosťou športového klubu a organizovaním športových podujatí. Súčasťou programu sú aj procesné normy športovej arbitráže, na základe ktorých sú riešené spory v oblasti športu.

Cena:

Cena: 2 500,- € za celé štúdium.

Ak sa prihlásite do 08.01. 2024 cena za celé štúdium je 2 100,- €
Začiatok štúdia: 26.01. 2024 o 18:00 hod. online ZOOM

 • Štúdium je možné fakturovať aj na firmu.
 • Štúdium je daňovo uznateľným dokladom.
 • Možnosť splátok po vzájomnej dohode.

Prihláška