Mediátor

Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie: 3505/2021/99/1

Cieľová skupina

Osoby so záujmom získať osobité kvalifikačné predpoklady, odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činnosti mediátora podľa zákona 420/2004 Z.z o mediácii v platnom znení.

Požadované vstupné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike, alebo uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou.

Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho programu pozná teoretické základy právneho poriadku, interpersonálnej komunikácie, tréningu sociálnych zručností, vedenia meditačného procesu a prípravy dohôd. Získa profesijné kompetencie potrebné pre riadenie sporov občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodno-právnych (záväzkových) a pracovnoprávnych veciach. Vie prakticky využívať a uplatňovať nástroje sociálnych zručností pri vedení mediačného procesu v kontinuite sebareflexie a etického kódexu mediátorov. Vie svoje rozhodnutia a riešenia odborne zdôvodniť s odvolaním sa na konkrétnu východiskovú situáciu a podmienky.

Odborný garant

 • PhDr. Bc. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.

Lektori

 • Mgr. Eva Rupcová
 • PhDr. Ernest Kováč
 • Mgr. Eva Račková, PhD.
 • Ing. Jozefa Danová
 • JUDr. Katarína Šangalová PhD.
 • Ing. Martina Jankolová

Ukončenie:

 • Osvedčenie s celoštátnou platnosťou

Obsah:

 • Základy právneho poriadku (50 hod.)
 • Interpersonálna komunikácia, teória konfliktov, psychologické aspekty riešenia konfliktov a tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora (50 hod.)
 • Tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora (50 hod.)
 • Vedenie procesu mediácie, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu (50 hod.)

Ukončenie: Osvedčenie s celoslovenskou platnosťou

Dátum konania:
20.02.2024

Trvanie: 200 hod.
Cena: 640,-€

Cena: ZDARMA,- € (Platí Úrad práce z projektu REPAS, KOMPAS. Po schválení je pre záujemcu akreditované vzdelávanie ZDARMA).


Poznámka:

Ak ste evidovaný na Úrade práce a spĺňate podmienky môžete akreditované vzdelávanie absolvovať ZDARMA prostredníctvom projektu REPAS. Prvý deň je fixný. Ostatné dni sú na dohode so školiteľom a účastníkmi vzdelávania.

Akreditované vzdelávanie v spolupráci s Inštitútom vzdelávania a osobnostného rozvoja.

Registrácia

Máte nejaké otázky?