Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie: 3550/2018/114/1

Cieľová skupina
Osoby so záujmom pracovať v oblasti účtovníctva.

Požadované vstupné vzdelanie
Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie.

Profil absolventa
Absolvent modulu má odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti mzdového účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením mzdového účtovníctva. Je schopný samostatne účtovať bežné účtovné operácie a zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve. Pozná a ovláda príslušné zákonné normy týkajúce sa vedenia jednoduchého účtovníctva ako je zákon o účtovníctve, postupy účtovania v mzdovom účtovníctve, zákon o dani z príjmov a ostatné súvisiace právne predpisy. Má potrebné vedomosti o pracovnoprávnych vzťahoch, pracovnom pomere, mzde a náhrade mzdy, zdravotnom poistení, sociálnom poistení, zdaňovaní príjmov.

Odborný garant
Ing. Martin Huňady

Lektori

Ing. Dagmar Šišková

Ing. Elena Paštéková

Ing. Henrieta Kilvádyová

Ing. Mária Matijová

Ing. Martin Huňady

Ing. Monika Smolnická MBA

Ing. Zuzana Končeková

Ukončenie: Osvedčenie s celoštátnou platnosťou
Trvanie: 65 hod.
Termíny:
04.12.2019 Bratislava Slowackého 5/A
Cena: 250,-€

Objednávka kurzu