(ODMEŇOVANIE PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE A ZÁKONA 553/2003 Z.z.)

Cieľová skupina: podnikatelia, zamestnávatelia, účtovníci, ekonómovia

Anotácia: Zmeny od 01.01.2017 týkajúce sa v odmeňovaní zamestnancov samosprávy a podnikateľov.

Obsah:

 • Úprava zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.9.2016
 • Zamestnávatelia na ktorých sa vzťahuje zákon č. 553 /2003 Z. z. ,zamestnávatelia uplatňujúci pri odmeňovaní poriadok odmeňovania v zmysle Zákonníka práce
 • Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce vo verejnom záujme a ich posudzovanie,
 • Určenie platu zamestnanca ( Funkčný plat , osobný plat, tarifný plat )
 • Úprava platových taríf podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a Memorandum na rok 2017
 • Povinnosti zamestnávateľa pri zaraďovaní zamestnancov do platových tried, platových stupňov,
 • Príplatky určené mesačnou sumou ( za riadenie, zastupovanie, osobný príplatok, za zmennosť, platová kompenzácia, za starostlivosť o MV…,
 • Hodinové príplatky zohľadňujúce výkon práce pre zamestnanca v nevýhodnom
 • Plat za prácu nadčas
 • Plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a mimo neho
 • Odmena za kvalitné vykonávanie práce
 • Spoločné ustanovenia
 • Odmeňovanie v zmysle ZP, KZ a vnútorného predpisu na rok 2017

Ukončenie: certifikát

Trvanie:  (8 hod.) 1 deň

Termín: 15. 03. 2019

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Cena:  65,-  € s DPH

Objednávka kurzu