Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie: 3550/2018/114/1

Cieľová skupina
Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti podvojného účtovníctva.

Požadované vstupné vzdelanie
Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie.

Profil absolventa
Absolvent modulu ovláda právne predpisy súvisiace s postupmi účtovania v podvojnom účtovníctve. Je schopný samostatne účtovať o všetkých účtovných operáciách, vie zostaviť účtovnú závierku, viesť, spracovať, kontrolovať a uchovávať účtovné doklady a iné písomnosti, zaúčtovať účtovné zápisy a viesť účtovné knihy. Je zorientovaný v problematike podvojného účtovníctva v zmysle aktuálnej právnej úpravy. Je schopný viesť podvojné účtovníctvo v listovej aj elektronickej forme.

Odborný garant
Ing. Martin Huňady

Lektori
Ing. Dagmar Šišková

Ing. Elena Paštéková

Ing. Henrieta Kilvádyová

Ing. Mária Matijová

Ing. Martin Huňady

Ing. Monika Smolnická MBA

Ing. Zuzana Končeková

Ukončenie: Osvedčenie s celoštátnou platnosťou
Trvanie: 120 hod.
Termíny:
03.12.2019 Bratislava Slowackého 5/A
Cena: 200,-€

Objednávka kurzu