Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie: 3550/2018/114/1

Cieľová skupina
Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti podvojného účtovníctva.

Požadované vstupné vzdelanie
Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie.

Profil absolventa
Absolvent modulu ovláda právne predpisy súvisiace s postupmi účtovania v podvojnom účtovníctve. Je schopný samostatne účtovať o všetkých účtovných operáciách, vie zostaviť účtovnú závierku, viesť, spracovať, kontrolovať a uchovávať účtovné doklady a iné písomnosti, zaúčtovať účtovné zápisy a viesť účtovné knihy. Je zorientovaný v problematike podvojného účtovníctva v zmysle aktuálnej právnej úpravy. Je schopný viesť podvojné účtovníctvo v listovej aj elektronickej forme.

Odborný garant
Ing. Martin Huňady, MBA

Lektori
Ing. Dagmar Šišková
Ing. Elena Paštéková
Ing. Henrieta Kilvádyová
Ing. Mária Matijová
Ing. Martin Huňady
Ing. Monika Smolnická, MBA
Ing. Zuzana Končeková

Ukončenie: Osvedčenie s celoštátnou platnosťou
Trvanie: 120 hod.
Termín: 28.08.2023 – ONLINE Čas: 18:00 -Úvodné stretnutie

Všetky termíny budú mať klasickú prezenčnú formu. Bude sa na ne dať pripojiť aj online.

1. Cena: 205,-€

2. Cena: ZADARMO

Poznámka: Ak ste evidovaný na úrade práce – ÚPSVAR a spĺňate podmienky, môžete akreditované vzdelávanie absolvovať ZDARMA prostredníctvom projektu REPAS. Možnosť aj cez NESTRAŤ PRÁCU – VZDELÁVAJ SA.

Objednávka kurzu