Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie: 3874/2024/18/1

Cieľová skupina
Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti podvojného účtovníctva.

Požadované vstupné vzdelanie
Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie.

Profil absolventa
Absolvent modulu ovláda právne predpisy súvisiace s postupmi účtovania v podvojnom účtovníctve. Je schopný samostatne účtovať o všetkých účtovných operáciách, vie zostaviť účtovnú závierku, viesť, spracovať, kontrolovať a uchovávať účtovné doklady a iné písomnosti, zaúčtovať účtovné zápisy a viesť účtovné knihy. Je zorientovaný v problematike podvojného účtovníctva v zmysle aktuálnej právnej úpravy. Je schopný viesť podvojné účtovníctvo v listovej aj elektronickej forme.

Odborný garant
Ing. Martin Huňady, MBA

Lektori
Ing. Martin Huňady, MBA
Ing. Jana Gardianová
Ing. Bernardína Jedináková
PhDr. Jana Koprdová, MBA
Mgr. Ľubica Sýkorová

Ukončenie: Osvedčenie s celoštátnou platnosťou

Trvanie: 120 hod. / kombinovaná forma výučby (online + prezenčne v poobedných hodinách)

Termín: 03.06. 2024 online od 17:00 do 20:00 hod.
Daný termín označuje len dátum prvého stretnutia, ďalšie termíny sa dohodnú na prvom stretnutí v rámci skupiny s lektorom.

Miesto: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowáckeho 5A, Bratislava

1. Cena: 395,-€

2. Cena:  Projekt úradu práce *

Vzdelávanie je možné absolvovať cez projekt „Zručnosti pre trh práce 2024“
1.  
je potrebné navštíviť svoj úrad práce, zaevidovať sa a vyplniť žiadosť
2. vyplnenú žiadosť poslať na našu mailovú adresu office@ivorsk.sk  – tlačivo vyplníme a pošleme späť na adresu
3. vyplnenú žiadosť potom odovzdáte na úrade práce a to minimálne 30. dní pred začiatkom vzdelávania
4. ak úrad práce schváli vašu žiadosť, uzatvorí s vami dohodu o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu a vystaví vám potvrdenie. To nám zašlete najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom vzdelávania

Úrady práce budú v rámci projektu uprednostňovať znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa zákona o službách zamestnanosti sú:

  • občania vo veku do 26 rokov
  • občania nad 50 rokov
  • občania vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
  • občania s nižším ako stredným odborným vzdelaním
  • občania, ktorí najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie a nevykonávali alebo neprevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov
  • štátni príslušníci tretej krajiny, ktorým bol udelený azyl alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana
  • občania žijúci ako osamelé dospelé osoby s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na ich starostlivosť alebo starajúci sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky
  • občania so zdravotným postihnutím
  • občania, ktorí ukončil poberanie materského alebo rodičovského príspevku menej ako dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a počas poberania materského alebo rodičovského príspevku nemali príjem zo zárobkovej činnosti zamestnanca a zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Objednávka kurzu