Cieľová skupina
Záujemcovia, ktorí si chcú rozšíriť poznatky v oblasti rodinnej mediácie alebo sa chcú špecializovať na rodinnú mediáciu.

Požadované vstupné vzdelanie
Absolvované stredoškolské vzdelanie s maturitou, vysokoškolské vzdelanie prvého/druhého stupňa.

Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu získa odborné znalosti z oblasti matrimoniológie, teórie rodiny, z oblasti špecifických vývojových potrieb dieťaťa, rozvodovosti, manželských a rodinných konfliktov (generačné konflikty, konflikty vo vývojových krízach manželstva a rodiny konflikty práce a rodiny, súrodenecké konflikty atď.). Vie využívať nové, efektívne prístupy a metódy v oblasti rodinnej mediácie. Bude disponovať špecifickými zručnosťami v procese facilitovania rodinnej mediácie, pri komunikácii s deťmi a pri motivácii strán sporu hľadať akceptovateľnú dohodu.

Lektori

prof. PhDr. Ján Gabura, PhD.

PhDr. Ernest Kováč, PhD., MBA

PhDr. Gabriela Ručková, PhD., MBA

PhDr. Jana Pružinská, PhD.

PhDr. Helena Grófová, PhD.

Mgr. Eva Račková, PhD.

Ing. Jozefa Danová

Obsah

  • Teoretické východiská rodinnej mediácie
  • Špecifiká rodinnej mediácie
  • Komunikačné zručnosti rodinnej mediácie
  • Osobnosť rodinného terapeuta a etický kódex
  • Proces rodinnej mediácie I.
  • Proces rodinnej mediácie II.
  • Rozvodová mediácia
  • Modelovanie konkrétnych prípadov a supervízií

Ukončenie: Certifikát
Trvanie: 50 hod.
Termín: 25. 05. 2023 o 17:00 hod.
Miesto: ONLINE ZOOM 
Cena: 390,- € 

ostatné termíny budú upresnené po dohode s lektorom a prihlásenými

Objednávka kurzu