Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie: 3505/2016/138/2

Cieľová skupina
Mediátori, ktorí si chcú rozšíriť poznatky v oblasti rodinnej mediácie alebo sa chcú špecializovať na rodinnú mediáciu.

Požadované vstupné vzdelanie
Absolvované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a ukončený akreditovaný, vzdelávací program v mediácií.

Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu získa odborné znalosti z oblasti matrimoniológie, teórie rodiny, z oblasti špecifických vývojových potrieb dieťaťa, rozvodovosti, manželských a rodinných konfliktov (generačné konflikty, konflikty vo vývojových krízach manželstva a rodiny konflikty práce a rodiny, súrodenecké konflikty atď.). Vie využívať nové, efektívne prístupy a metódy v oblasti rodinnej mediácie. Bude disponovať špecifickými zručnosťami v procese facilitovania rodinnej mediácie, pri komunikácii s deťmi a pri motivácii strán sporu hľadať akceptovateľnú dohodu.

Odborný garant
prof. PhDr. Ján Gabura, PhD.

Lektori
prof. PhDr. Ján Gabura, PhD.,
prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.
PhDr. Jana Pružinská, PhD.
PhDr. Helena Grófová, PhD.

Obsah

  • Teoretické východiská rodinnej mediácie
  • Špecifiká rodinnej mediácie
  • Komunikačné zručnosti rodinnej mediácie
  • Osobnosť rodinného terapeuta a etický kódex
  • Proces rodinnej mediácie I.
  • Proces rodinnej mediácie II.
  • Rozvodová mediácia
  • Modelovanie konkrétnych prípadov a supervízia
  • Analýza videonahrávky modelovej rodinnej mediácie

Ukončenie: Osvedčenie s celoslovenskou platnosťou
Trvanie: 90 hod.
Termín: 09. 09. 2021 (15:00-20:00)
Miesto: Bratislava Slowackého 5/A
Cena: 430,- € 

ostatné termíny budú upresnené po dohode s lektorom a prihlásenými

Objednávka kurzu