Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie: 3550/2017/119/1

Cieľová skupina
Osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať s ľuďmi na rôznych stupňoch riadenia a pre tých, ktorí majú záujem pôsobiť ako supervízor.

Požadované vstupné vzdelanie
Ukončené minimálne II. stupeň VŠ humanitného smeru v odboroch: sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, psychológia

Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu získa teoretické vedomosti o supervízii, skupinových procesoch a didaktike.
Je schopný empatický pochopiť a akceptovať supervidovaného poradcu pri práci s konfliktným klientom. Ovláda
zručnosti vo vedení supervízie s jednotlivcom, ale aj so skupinou a akceptuje etické princípy poradenskej praxe. Je
schopný viesť poradcu k pozitívnej zmene a hľadaniu nových alternatív v práci s klientom v konfliktných situáciách.
Ovláda supervíziu konfliktov na komunitnej úrovni.

Odborný garant
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

Lektori
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
PhDr. František Drozd, PhD.
Mgr. Katarína Kotradyová, PhD.
Mgr. Beáta Horváthová

Ukončenie: Osvedčenie s celoštátnou platnosťou
Trvanie: 240 hod.
Termín:
01. 12. 2020 o 17:00 hod.  ONLINE

Poznámka: Vzdelávanie bude prebiehať kombinovanou formou (prezenčne + dištančne). K online potrebujte pripojenie na internet a my Vám pošleme link na prihlásenie.

Cena: 590,-€

Zľava:

Ak sa záväzne prihlásite a uhradíte kurz do 31.10. 2020 cena kurzu bude 560,- €

Vzdelávanie je možné absolvovať ZDARMA prostredníctvom projektu REPAS.

Ostatné termíny budú po spoločnej dohode prihlásených s lektorom.

Súčasťou celého výcviku sú individuálne konzultácie s odborným garantom.

Objednávka kurzu