Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie: 3505/2016/138/3

Cieľová skupina
Mediátori, mediační a probační uradníci so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti pre skvalitnenie výkonu mediačnej činnosti.

Požadované vstupné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu pozná metódy a postupy v supervízii mediácie, ovláda spôsob reflektovania pracovného postupu v mediácii a sebareflexiu v role mediátora. Pozná model supervízie v mediácii, ovláda prácu so spätnou väzbou, dokáže prekonať bloky brzdiace kvalitný výkon v mediácii.

Odborná garantka
PhDr. Jana Pružinská, PhD.

Lektori:
PhDr. Jana Pružinská PhD.
prof. PaedDr. Vladimír Labáth PhD.
prof. PhDr. Ján Gabura PhD.

Obsah
Supervízia – význam, funkcie a ciele
Modely v supervízii mediátora
Supervízia mediačných prípadov

Ukončenie: Osvedčenie s celoslovenskou platnosťou
Trvanie: 50 hod.
Termín: 07.12.2019
Miesto: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A,  Bratislava
Cena: 330,- €

Objednávka kurzu