Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie: 3550/2017/119/1

Cieľová skupina
Osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať s ľuďmi na rôznych stupňoch riadenia a pre tých, ktorí majú záujem pôsobiť ako supervízor.

Požadované vstupné vzdelanie
Ukončené minimálne II. stupeň VŠ humanitného smeru.

Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu získa teoretické vedomosti o supervízii, skupinových procesoch a didaktike.
Je schopný empatický pochopiť a akceptovať supervidovaného poradcu pri práci s konfliktným klientom. Ovláda
zručnosti vo vedení supervízie s jednotlivcom, ale aj so skupinou a akceptuje etické princípy poradenskej praxe. Je
schopný viesť poradcu k pozitívnej zmene a hľadaniu nových alternatív v práci s klientom v konfliktných situáciách.
Ovláda supervíziu konfliktov na komunitnej úrovni.

Odborný garant
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

Lektori
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
PhDr. František Drozd, PhD.
Mgr. Katarína Kotradyová, PhD.
Mgr. Beáta Horváthová

Ukončenie: Osvedčenie s celoštátnou platnosťou
Trvanie: 240 hod.
Termíny:
17.01. – 18.01. 2020 Skalica
24.01. – 25.01. 2020 Košice
Cena: Ak sa prihlásite do 31.12.2019 cena kurzu je 580,-€. Od 01.01.2020 cena kurzu je 590,-€

Dané termíny označujú len dátum prvého stretnutia, ďaľšie termíny sa dohadujú na prvej hodine v rámci skupiny s lektorom.

Objednávka kurzu