Supervízia

Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie: 3550/2017/119/1

Cieľová skupina:
Osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať s ľuďmi na rôznych stupňoch riadenia a pre tých, ktorí majú záujem pôsobiť ako supervízor.

Požadované vstupné vzdelanie:
Ukončené minimálne II. stupeň VŠ humanitného smeru v odboroch (spoločenskovedné, pedagogické, zdravotnícke, psychologické, teologické odbory).

Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu získa teoretické vedomosti o supervízii, skupinových procesoch a didaktike.
Je schopný empatický pochopiť a akceptovať superevidovaného poradcu pri práci s konfliktným klientom. Ovláda
zručnosti vo vedení supervízie s jednotlivcom, ale aj so skupinou a akceptuje etické princípy poradenskej praxe. Je
schopný viesť poradcu k pozitívnej zmene a hľadaniu nových alternatív v práci s klientom v konfliktných situáciách.
Ovláda supervíziu konfliktov na komunitnej úrovni.

Výcvikové zariadenia:
(zariadenia sú len odporúčané)

– Prameň nádeje Samaritán Tekovské Lužany
– Prameň nádeje Detské centrum Levice
– Prameň nádeje Centrum pomoci Šarovce
– Zariadenie sociálnych služieb Timoteus Komárno
– Zariadenie sociálnych služieb Jesénia Skalica
– Zariadenie pre seniorov Archa Bratislava
– Zariadenie pre rodiny v núdzi a ľudí bez domova Cífer
– Stredisko Evanjelickej Diakonie Trnava
– Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Veľké Kostoľany
– Psychosociálne centrum Košice
– Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice

Odborný garant

 • prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

Lektori

 • prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
 • doc. PhDr. Milan Tomka, PhD.
 • PhDr. Gabriela Ručková, PhD., MBA
 • PhDr. Jozef Vorobel PhD.
 • PhDr. František Drozd, PhD.
 • Mgr. Katarína Kotradyová, PhD.
 • PhDr. Ernest Kováč, MBA
 • Mgr. Beáta Horváthová, MBA
 • Mgr. Přemysl Mikoláš

Ukončenie:

 • Osvedčenie s celoštátnou platnosťou

Trvanie: 240 hod.
Termín: 17.10.2022 o 18:00 hod. ONLINE ZOOM

Cena: 590,-€ 

Cena:  (cez projekty REPAS, KOMPAS – platí Úrad práce).

Poznámka:

Registrácia