Akreditácia: Národný inšpektorát práce

Číslo akreditácie: VVZ-0126/23-01.2

Cieľová skupina: Záujemcovia o získanie osvedčenia bezpečnostného technika

Profil absolventa: Absolvent kurzu získa prehľad o základných všeobecne záväzných právnych
predpisoch z oblasti BOZP, osobitných požiadavkách na zaistenie BOZP, o zákone o verejnom
zdravotníctve a nadväzujúcich právnych predpisoch, ako i o špecifickej problematike bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci podľa odvetví ekonomickej činnosti.

Požadované vstupné vzdelanie: Ukončené úplné stredné, alebo úplné stredné odborné vzdelanie (maturita). Bezpečnostným technikom môže byť fyzická osoba, ktorá

a) má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, absolvovala odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na základe vykonanej skúšky získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, alebo

b) získala odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a osvedčenie bezpečnostného technika na základe vykonanej skúšky v rámci stredoškolského štúdia ukončeného
maturitnou skúškou alebo vysokoškolského štúdia na oprávnenej škole (ďalej len „škola“), ktorá obsah a rozsah študijného zamerania bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vymedzila po dohode s Národným inšpektorátom práce, a tak získala oprávnenie na výchovu a vzdelávanie bezpečnostného technika.

Ukončenie: Doklad o absolvovaní odbornej prípravy v oblasti BOZP pre BT (bezpečnostného
technika). Doklad je povinnou súčasťou prihlášky na skúšky na Národný inšpektorát práce.
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika vydá žiadateľovi Národný inšpektorát práce po úspešnom absolvovaní skúšky. Skúška bezpečnostného technika sa vykonáva pred  skúšobnou komisiou na Národnom inšpektoráte práce. Skúška bezpečnostného technika pozostáva z písomnej časti a ústnej časti. Dátum konania skúšky bezpečnostného technika Národný inšpektorát práce písomne oznámi žiadateľovi najmenej tri týždne vopred. Odbornú spôsobilosť bezpečnostného technika môže získať iba fyzická osoba s minimálne úplným stredným vzdelaním  (úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie).

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowáckeho 5A, Bratislava
Termín: 20.09. 2024 o 17:30 hod. (1 stretnutie bude online cez ZOOM, kde si dohodneme ďalšie stretnutia kombinovanou formou).

Trvanie: 176 hod.

Cena: 509,- € s DPH (možnosť platbu rozdeliť na 2 splátky)

Vzdelávanie je možné prefinancovať aj cez Úrad práce, kde záujemca najprv kontaktuje
príslušný úrad práce a preverí si možnosti financovania.

Odborný zástupca a školiteľ: Mgr. Tomáš Úrek

Objednávka kurzu