pozadie

DBA

DBA

DBA štúdium je zamerané na ďalšie rozširovanie a prehlbovanie už nadobudnutých vedomostí nad rámec vysokoškolského štúdia a následné zameranie sa na ich praktickú aplikáciu. Práve orientácia na prax vytvára pridanú hodnotu DBA a zvyšuje kvalifikáciu kandidátov a ich hodnotu na trhu práce, získavanie prístupu k novým a lepším kariérnym pozíciám a pracovným miestam, s čím súvisí aj adekvátny progres vo finančnom ohodnotení. Výučbu zabezpečuje viacero skúsených lektorov z praxe, ktorí študentom poskytujú jedinečnú odbornosť získanú dlhoročnou praxou v odbore.

Doctor of Business Administration (DBA) je program odborného vzdelávania na vyššej manažérskej úrovni.  Je určený najmä pre vyšší manažment, podnikateľov, zamestnancov verejného sektora, predstaviteľov neziskových organizácií a všetkých, ktorí chcú mať náskok pred ostatnými. Manažérske vzdelávanie DBA má v zahraničí dlhoročnú tradíciu a jeho získanie je v medzinárodných spoločnostiach a inštitúciách vysoko cenené.

V žiadnom prípade nenahrádza vysokoškolské vzdelanie (či už bakalárske, magisterské alebo doktorandské), ale odborné vzdelanie, ktoré vhodne dopĺňa a ďalej rozširuje vaše predchádzajúce vysokoškolské vzdelanie. Profesijné  vzdelávanie je ako dôkaz o úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu a pôsobia vo vzťahu k tretím osobám len váhou svojej prestíže.

Štúdium DBA je obrovským prínosom pre profesionálov s niekoľkoročnými skúsenosťami v strednom či vyššom manažmente či biznise. Absolvent vzdelávania DBA je považovaný za profesionála s cennými znalosťami a praktickými skúsenosťami.

Informácie o štúdiu:

Špecializácia Executive DBA ponúka študentom najaktuálnejšie poznatky a trendy v oblasti moderného manažmentu. Je vysoko zameraný na senior manažérov na vyšších manažérskych pozíciách. Študenti nášho programu Executive DBA sa naučia nielen najaktuálnejšie informácie z oblasti moderného manažmentu, ale aj najpokročilejšie zručnosti použiteľné v podnikovej praxi. Študenti budú informovaní a oboznámení s aktuálnymi trendmi a inováciami vo výkonnom manažmente. Dozvedia sa aj o novom smere digitalizácie a s tým spojenej automatizácii výroby a služieb. Študenti budú vedieť definovať základné pojmy manažérstva kvality a ich riziká a získajú praktické rady pre zlepšenie funkčnosti a výkonnosti podnikových procesov.

Podmienky prijatia:

Ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne na magisterskom stupni alebo mať jeden z predchádzajúcich titulov  MBA, MPA, MPH, LL.M., bez toho nie je možné štúdium.

Spolu s prihláškou je potrebné predložiť v elektronickej forme doklad o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní a životopis vo forme europassu.

( https://europa.eu/europass/sk/create-europass-cv )

Podanie prihlášky je ZDARMA. Uchádzači sú prijatí na štúdium bez prijímacích skúšok a prijímacích pohovorov.
Dĺžka štúdia:

Štandardná dĺžka štúdia je 1 rok (2 semestre).

Vyučovací jazyk:

Slovenský a český jazyk.

Začiatok štúdia:

18.09. 2024 o 18:00 hod. online ZOOM
Prednášky prebiehajú len pracovné dni od 18:00 – 21:00 hod. cca 3x do mesiaca, resp. podľa dohody.

Garant štúdia:

PhDr. Bc. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.

Náš tím: Ľudia – Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja (ivorsk.sk)

Zakončenie štúdia:
Záverečná práca v rozsahu min. 50 normostrán.
Obhajoba záverečnej práce.

Diplom:
Po úspešnom absolvovaní obdrží študent diplom o absolvovaní.

DBA Poplatky za štúdium

V cene štúdia DBA sú zahrnuté všetky naše výhody a študent už neplatí žiadne ďalšie poplatky.
V cene je zahrnuté:

  • Komplexné študijné materiály
  • Konzultácie s lektormi
  • Členstvo v našom BUSINESS CLUBE https://www.ivorsk.sk/business-club/
  • Prístup do online knižnice
  • Voľný prístup na všetky pozvané webináre, semináre, prednášky

Cena:
Cena: 3 000,- € za celé štúdium.

  • Zamestnávateľ môže v základe dane z príjmu uplatniť výdavky na odborný rozvoj zamestnancov alebo štatutárnych orgánov vo forme štúdia DBA. Tieto výdavky sa môžu považovať za oprávnené náklady na odborné vzdelávanie a rozvoj a môžu byť odpočítateľné od základu dane.
  • Zároveň, pre zamestnancov, ktorí sa zúčastnia štúdia DBA, sa jedná o príjem, ktorý je podľa zákona o daniach z príjmov oslobodený v prípade, že toto štúdium súvisí s podnikaním zamestnávateľa
  • Možnosť splátok po vzájomnej dohode.
Viac informácii o nás na FACEBOOKU: https://www.facebook.com/ivorsk1
Viac informácii o nás na Linkedine: https://sk.linkedin.com/in/ivorsk1
Viac informácii o nás na Instagrame: https://www.instagram.com/institutvzdelavania/

Prihláška

Profesijné vzdelávanie – Business Education Institute

Sme členom ASOCIÁCIE MBA A PROFESIJNÉHO VZDELÁVANIA: