pozadie

LL.D.

LL.D.

Doctor of Laws (LL.D.)
Cieľom študijného programu je priblížiť študentom najvýznamnejšie trendy v oblasti chápania problematiky medzinárodných vzťahov v rámci EÚ. Program je špeciálne určený pre členov vrcholového manažmentu a spoločností Európa s medzinárodnou majetkovou účasťou, ako aj pre manažérov správnych úradov, ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy, ktorí sú zodpovední za riešenie otázok s medzinárodným prvkom, a študijný program je zameraný na rozšírenie vedomostí LL. M. študentov, ktorí sa už danou problematikou zaoberajú a chcú si rozšíriť obzory v oblasti právnych noriem upravujúcich podnikanie, obchodné vzťahy. Chcú pochopiť nové trendy vo využívaní obchodných rokovaní, prehĺbiť sa v oblasti vedenia a finančného riadenia podniku.

Budete informovaní o najnovších trendoch v oblasti Executive Corporate Law a Business Lew a dozviete sa tak informácie skôr ako vaša konkurencia. Naučíte sa ťažiť z praktických rád a skúseností lektorov, ktorí vás zoznámia s novými trendmi, získate skúsené rady pri riešení problémov v tejto oblasti a značná časť bude venovaná oboznámeniu sa s legislatívou v tejto oblasti. Nesporným prínosom štúdia je možnosť nadviazať počas štúdia kontakty s množstvom zaujímavých ľudí z rôznych oblastí činnosti, ktoré potom môžete využiť vo svojom profesijnom živote.

Ide o medzinárodne uznávané manažérske vzdelanie. V žiadnom prípade nenahrádza vysokoškolské vzdelanie (či už bakalárske, magisterské alebo doktorandské), ale odborné vzdelanie, ktoré vhodne dopĺňa a ďalej rozširuje vaše predchádzajúce vysokoškolské vzdelanie. Profesijné  vzdelávanie je ako dôkaz o úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu a pôsobia vo vzťahu k tretím osobám len váhou svojej prestíže.

Odborné vzdelávacie programy LL.D so špecializáciou na Obchodné právo sa zameriavajú na rozvíjanie už získaných manažérskych zručností, skvalitňovanie praktických skúseností a špecializáciu na ešte väčšie prehlbovanie vedomostí v oblasti práva. Sú určené najmä pre vysokopostavených manažérov, členov vedenia firiem či úradov, podnikateľov, zamestnancov štátnej správy a samosprávy, zamestnancov neziskových organizácií a pre všetkých, ktorí pracujú so zákonom a chcú odborne rásť. a kariére a zvýšiť ich hodnotu na trhu práce. Študijné programy LL.D sú určené najmä pre uchádzačov s vysokoškolským vzdelaním a ukončeným LL.M. a MBA stupňa. Tiež s ukončeným VŠ vzdelaním. Lektori sú úspešní právnici, manažéri a profesionáli, ktorí vám odovzdajú svoje praktické skúsenosti z reálnych situácií.

Prínosy štúdia:
Štúdium na našom Inštitúte vzdelávania a osobnostného rozvoja je založené na výučbe predmetov odborníkmi. Títo odborníci vedia dať študentom nielen teoretické vedomosti, ale predovšetkým dlhoročné praktické skúsenosti.

Študenti majú možnosť vybrať si zo špecifických študijných odborov a špecializácií, ktoré vyučujeme v českom a slovenskom, čo im ďalej umožňuje rozvíjať ich zručnosti a schopnosti zodpovedajúce vašej profesii a študijnému odboru.

Ďalšou prioritou štúdia na našom Inštitúte je získať výhodu oproti svojim kolegom, prípadne konkurenčným uchádzačom o zamestnanie, ktorí majú len vysokoškolské vzdelanie. Niektoré z nami ponúkaných titulov vám teda môžu pomôcť nielen k postupu alebo lepšej pozícii v spoločnosti, v ktorej pracujete, ale môžu tiež výrazne zvýšiť vašu hodnotu pri hľadaní nového zamestnania alebo účasti na výberovom konaní a vám pomôže získať vyššiu finančnú odmenu.

Podmienky prijatia:

Ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne na magisterskom stupni alebo mať jeden z predchádzajúcich titulov  LL.M., MPA, MPH, MBA., bez toho nie je možné štúdium.

Spolu s prihláškou je potrebné predložiť v elektronickej forme doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a životopis vo forme europassu.

( https://europa.eu/europass/sk/create-europass-cv )

Podanie prihlášky je ZDARMA. Uchádzači sú prijatí na štúdium bez prijímacích skúšok a prijímacích pohovorov.
Dĺžka štúdia:

Štandardná dĺžka štúdia je 1 rok (2 semestre).

Vyučovací jazyk:

Slovenský a český jazyk.

Začiatok štúdia:

15.05. 2024 o 18:00 hod. online ZOOM.
Prednášky prebiehajú len pracovné dni od 18:00 – 21:00 hod. cca 3x do mesiaca, resp. podľa dohody.

Garant štúdia:

PhDr. Bc. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.

Náš tím: Ľudia – Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja (ivorsk.sk)

Zakončenie štúdia:
Záverečná práca v rozsahu min. 50 normostrán.
Obhajoba záverečnej práce.

Diplom:
Po úspešnom absolvovaní obdrží študent diplom o absolvovaní.

LL.D. Poplatky za štúdium
V cene štúdia LL.D. sú zahrnuté všetky naše výhody a študent už neplatí žiadne ďalšie poplatky.

V cene je zahrnuté:

  • Komplexné študijné materiály
  • Konzultácie s lektormi
  • Členstvo v našom BUSINESS CLUBE https://www.ivorsk.sk/business-club/
  • Prístup do online knižnice
  • Voľný prístup na všetky pozvané webináre, semináre, prednášky

Cena:
Cena: 3 000,- € za celé štúdium.

Ak sa prihlásite do 01.05. 2024 (vrátane) cena za celé štúdium je 2 600,- €

  • Zamestnávateľ môže v základe dane z príjmu uplatniť výdavky na odborný rozvoj zamestnancov alebo štatutárnych orgánov vo forme štúdia LL.D. Tieto výdavky sa môžu považovať za oprávnené náklady na odborné vzdelávanie a rozvoj a môžu byť odpočítateľné od základu dane.
  • Zároveň, pre zamestnancov, ktorí sa zúčastnia štúdia LL.D., sa jedná o príjem, ktorý je podľa zákona o daniach z príjmov oslobodený v prípade, že toto štúdium súvisí s podnikaním zamestnávateľa
  • Možnosť splátok po vzájomnej dohode.
Viac informácii o nás na FACEBOOKU: https://www.facebook.com/ivorsk1
Viac informácii o nás na Linkedine: https://sk.linkedin.com/in/ivorsk1
Viac informácii o nás na Instagrame: https://www.instagram.com/institutvzdelavania/

Prihláška

Profesijné vzdelávanie – Business Education Institute

Sme členom ASOCIÁCIE MBA A PROFESIJNÉHO VZDELÁVANIA: