Štandardná dĺžka štúdia je 1 rok 

Štúdium  je rozdelené na  2 semestre, ktoré sú rozdelene na jednotlivé moduly.

Štúdium prebieha online formou v kombinácií s prezenčnou výučbou (ktorá je dobrovoľná).

Rozdelenie semestrov:

1. Semester štúdia je rovnaký pre všetkých študentov (všetky MBA špecializácie).

Semester je rozdelený do 7 modulov, ktoré sa zameriavajú na praktické prehĺbenie znalostí v oblastiach:

 • Leadership
 • Manažér = Novodobý mediátor
 • Psychohygiena manažéra
 • Supervízia ako najefektívnejšia forma riešenia konfliktov na pracovisku
 • Právné minimum manažéra
 • Personálne minimum manažéra
 • Základy marketingu

2. Semester je špecializovaný a skladá sa z modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie, ktorú si vybral. 

Všetky naše špecializácie nájdete na tomto linku

Počas štúdia ponúkame našim študentom Dobrovoľné prednášky.

Dobrovoľné prednášky sú zamerané na rozvoj osobnosti a prehlbovanie manažérskych zručností.

Dobrovoľné prednášky rozdeľujeme na moduly:

 • SWOT analýza
 • Prezentačné zručnosti
 • Reč Tela
 • Verbálna a neverbálna komunikácia a jej význam v riešení konfliktov

Prihláška