pozadie

MPA

MPA

Študijný vzdelávací program MPA  (Master of Public Administration) je určený predovšetkým pre štátnych úradníkov či zamestnancov vo verejnej správe, prípadne zamestnanca neziskových organizácií na manažérskych pozíciách, ale aj členom zastupiteľstiev miest, obcí a krajov, osoby na vedúcich pozíciách úradov či ostatných úradníkov miestnych samospráv alebo štátnej správy, ktorí chcú svoju kariéru a osobnostný rast v oblasti verejnej správy posunúť zase o krok ďalej. Nejde o vysokoškolské vzdelanie, ale o prestížny manažérsky vzdelávací program. Nenahrádza vysokoškolské štúdium. Na štúdium sa nevzťahuje Zákon o vysokých školách v zmysle zákona 131/2022 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ani príslušné slovenské zákony, vyhlášky a nariadenia ani vysokoškolským štúdiom podľa zahraničných právnych predpisov. Profesijné tituly vzdelávania sú udeľované ako dôkaz o úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu a pôsobia vo vzťahu k tretím osobám len váhou svojej prestíže.  Štúdium sa špecializuje na prehĺbenie znalostí v oblasti verejnej správy.

Komu je určené štúdium?

Štúdium MPA  je zvyčajne určené pre tých, ktorí majú záujem o kariéru v oblasti verejnej správy, verejných politík a riadenia verejných inštitúcií.

Štúdium pokrýva päť základných oblastí verejnej správy:

Teória verejnej správy,
Manažment
Teória organizácie
Verejná politika
Etika

Program vás pripraví ako lídra a manažéra vo verejnom, neziskovom a medzinárodnom sektore.

Podmienky prijatia:
Ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (Bc.) resp. ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou a dostatočná preukázateľná prax v riadiacej pozícii v oblasti verejnej správy,

Bez prijímacieho konania.

Dĺžka štúdia:

Štandardná dĺžka štúdia je 1 rok (2 semestre).

Vyučovací jazyk:

Slovenský jazyk

Začiatok štúdia:

18.09. 2024 o 18:00 hod. online ZOOM

Prednášky prebiehajú len pracovné dni od 18:00 – 21:00 hod. cca 3x do mesiaca.

Garant štúdia:

PhDr. Bc. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.

Náš tím: Ľudia – Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja (ivorsk.sk)

Zakončenie štúdia:

Záverečná práca v rozsahu 20 normostrán.
Obhajoba záverečnej práce.

Diplom:

Po úspešnom absolvovaní obdrží študent diplom o absolvovaní.

Poplatky za štúdium

V cene štúdia MPA. sú zahrnuté všetky naše výhody a študent už neplatí žiadne ďalšie poplatky.

V cene je zahrnuté:
  • Komplexné študijné materiály
  • Konzultácie s lektormi
  • Členstvo v našom BUSINESS CLUBE https: //www.ivorsk.sk/business-club/
  • Prístup do online knižnice
  • Voľný prístup na všetky pozvané webináre, semináre, prednášky,

Cena: 2 100,- € za celé štúdium.

  • Štúdium je možné fakturovať aj na firmu.
  • Štúdium je daňovo uznateľným dokladom.
  • Možnosť splátok po vzájomnej dohode

Daňové zvýhodnenie

Štúdium môže zamestnávateľ uplatniť v základu dane z príjmu ako výdavky na odborný rozvoj zamestnancov. Súčasne sa pre zamestnancov jedná o príjem, ktorý je podľa zákona o daniach z príjmov oslobodený v prípade, že štúdium súvisí s podnikaním zamestnávateľa.

Prihláška

Profesijné vzdelávanie – Business Education Institute

Sme členom ASOCIÁCIE MBA A PROFESIJNÉHO VZDELÁVANIA: