pozadie

MPH

MPH

MPH (Master of Public Health) odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve.

Absolvovanie tohto programu verejného zdravotníctva vám poskytne zručnosti, vedomosti a sebadôveru potrebné na prevenciu, riadenie a elimináciu hrozieb pre verejné zdravie – čo vám umožní stať sa všestranne kompetentným a sebavedomým odborníkom v oblasti verejného zdravotníctva. Ak sa rozhodnete zdokonaliť svoje vedomosti v tejto oblasti, prispejete k zásadnému zlepšeniu zdravia verejnosti.

Naše štúdium v oblasti verejného zdravia vedú naši špecializovaní odborní lektori, ktorí majú výnimočné skúsenosti vo svojich oblastiach. Naše multidisciplinárne štúdium znamená, že sa budete učiť nielen od najlepších lídrov v odbore, ale vám poskytne globálny prehľad o fungovaní rôznych systémov zdravotnej starostlivosti.

Nejde o vysokoškolské vzdelanie, ale o prestížny manažérsky vzdelávací program. Nenahrádza vysokoškolské štúdium. Na štúdium sa nevzťahuje Zákon o vysokých školách v zmysle zákona 131/2022 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ani príslušné slovenské zákony, vyhlášky a nariadenia ani vysokoškolským štúdiom podľa zahraničných právnych predpisov. Profesijné tituly vzdelávania sú udeľované ako dôkaz o úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu a pôsobia vo vzťahu k tretím osobám len váhou svojej prestíže.

Zameranie: Príprava na kariéru v oblasti zdravia obyvateľstva a informovanosti komunity; dôraz sa kladie na praktické aspekty verejného zdravia, ako aj na hĺbkové informácie o chorobách a výskumných metódach

Zahrnuté témy: Základné kurzy verejného zdravia a hlbšie vedecké osnovy

Typy pracovných miest: Koordinátor pre komunitnú pomoc, zdravotnícky pedagóg, marketingový manažér zapojenia do zdravia, koordinátor verejnej politiky, poradca pre zneužívanie návykových látok, klinický dietológ, správca zdravotnej starostlivosti, epidemiológ, zdravotnícky pedagóg a environmentálny odborník na zdravie

Po ukončení štúdia v oblasti verejného zdravia budete schopní:

 • aplikovať koncepčné a praktické poznatky o verejnom zdravotníctve na priamy prospech obyvateľstva/rozvoj služieb,
 • kriticky aplikovať pokročilé znalosti verejného zdravotníctva na rozhodovanie v nepredvídateľných alebo zložitých situáciách,
 • preukázať reflexiu a tvorivosť pri riešení zložitých problémov, ktoré zahŕňajú mnoho vzájomne sa ovplyvňujúcich faktorov pri rozvoji verejného zdravia
 • kriticky zhodnotiť súčasné a potenciálne praktické intervencie na použitie v rôznych prostrediach verejného zdravotníctva.

Komu je určené štúdium?

Štúdium je určené pre tých, ktorí majú ukončené VŠ vzdelanie predovšetkým medicínskych alebo zdravotníckych odborov a rôznych iných typov VŠ škôl. Akceptuje sa aj relevantná prax na vedúcej alebo manažérskej pozícii.

Podmienky prijatia:

Absolvovanie predchádzajúceho VŠ štúdia minimálne na bakalárskom stupni alebo stredoškolské vzdelanie a 2 roky praxe, prípadne po individuálnom posúdení.

Bez prijímacieho konania.

Dĺžka štúdia:

Štandardná dĺžka štúdia je 1 rok (2 semestre).

Vyučovací jazyk:

Slovenský jazyk

Začiatok štúdia:

18.09. 2024 o 18:00 hod. online ZOOM

Prednášky prebiehajú len pracovné dni od 17:00 – 20:00 hod. cca 3x do mesiaca.

Garant štúdia:

PhDr. Bc. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.

Náš tím: Ľudia – Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja (ivorsk.sk)

Zakončenie štúdia:

Záverečná práca v rozsahu 20 normostrán.
Obhajoba záverečnej práce.

Diplom:

Po úspešnom absolvovaní obdrží študent diplom o absolvovaní.

Poplatky za štúdium
V cene štúdia sú zahrnuté všetky naše výhody a študent už neplatí žiadne ďalšie poplatky.

V cene je zahrnuté:
 • Komplexné študijné materiály
 • Konzultácie s lektormi
 • Členstvo v našom BUSINESS CLUBE https: //www.ivorsk.sk/business-club/
 • Prístup do online knižnice
 • Voľný prístup na všetky pozvané webináre, semináre, prednášky,
 • Diplom v slovenskom alebo v anglickom jazyku.

Cena: 2 500,- € za celé štúdium.

 • Štúdium je možné fakturovať aj na firmu.
 • Štúdium je daňovo uznateľným dokladom.
 • Možnosť splátok po vzájomnej dohode
Viac informácii o nás na FACEBOOKU: https://www.facebook.com/ivorsk1
Viac informácii o nás na Linkedine: https://sk.linkedin.com/in/ivorsk1
Viac informácii o nás na Instagrame: https://www.instagram.com/institutvzdelavania/

Prihláška

Profesijné vzdelávanie – Business Education Institute

Sme členom ASOCIÁCIE MBA A PROFESIJNÉHO VZDELÁVANIA: