pozadie

MBA

MBA

Master of Business Administration (MBA) je manažérske vzdelávanie. Študijný program je zameraný na získavanie znalostí v odbore manažment. Nejde o ekvivalent magisterského študijného programu. V žiadnom prípade nenahrádza vysokoškolské vzdelanie (či už bakalárske, magisterské alebo doktorandské), ale odborné vzdelanie, ktoré vhodne dopĺňa a ďalej rozširuje vaše predchádzajúce vysokoškolské vzdelanie. Manažérske  vzdelávanie je ako dôkaz o úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu. Štúdium sa špecializuje na prehĺbenie znalostí v oblasti manažmentu a marketingu.

Zameranie: Rozvíjanie zručností na efektívne riadenie podnikania v širokej škále odvetví

Preberané témy: Účtovníctvo, financie, marketing, organizačné správanie, ekonomika, manažment a obchodná etika

Typy pracovných miest: Marketingový manažér, finančný poradca, analytik riadenia, generálny riaditeľ a investičný bankár

Komu je určené štúdium?

Štúdium je určené manažérom, zamestnancom, zástupcom neziskového sektoru, štátnej správy a samosprávy, podnikateľom. A samozrejme pre každého, kto má záujem neustále sa vzdelávať v oblasti manažmentu a riadenia.

Podmienky prijatia:

Absolvovanie predchádzajúceho VŠ štúdia minimálne na bakalárskom stupni alebo stredoškolské vzdelanie a 2 roky praxe, prípadne po individuálnom posúdení. Bez prijímacieho konania.

Dĺžka štúdia:

Štandardná dĺžka štúdia je 1 rok (2 semestre).

Vyučovací jazyk:

Slovenský jazyk

Začiatok štúdia:

18.09. 2024 o 18:00 hod. online ZOOM.

Prednášky prebiehajú online len pracovné dni od 17:00 – 20:00 hod. cca 3x do mesiaca, resp. podľa dohody.

Garant štúdia:

PhDr. Bc. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.

Náš tím: Ľudia – Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja (ivorsk.sk)

Zakončenie štúdia:

Záverečná práca v rozsahu 20 normostrán.
Obhajoba záverečnej práce.

Diplom:

Po úspešnom absolvovaní obdrží študent diplom o absolvovaní.

MBA Poplatky za štúdium

 V cene štúdia MBA sú zahrnuté všetky naše výhody a študent už neplatí žiadne ďalšie poplatky.
V cene je zahrnuté:
  • Komplexné študijné materiály
  • Konzultácie s lektormi
  • Členstvo v našom BUSINESS CLUBE https: //www.ivorsk.sk/business-club/
  • Prístup do online knižnice
  • Voľný prístup na všetky pozvané webináre, semináre, prednášky

Cena:

Cena: 2 100,- € za celé štúdium.

  • Štúdium je možné fakturovať aj na firmu.
  • Štúdium je daňovo uznateľným dokladom.
  • Možnosť splátok po vzájomnej dohode.
Viac informácii o nás na FACEBOOKU: https://www.facebook.com/ivorsk1
Viac informácii o nás na Linkedine: https://sk.linkedin.com/in/ivorsk1
Viac informácii o nás na Instagrame: https://www.instagram.com/institutvzdelavania/

Priebeh štúdia

MBA Špecializácie

BUSINESS CLUB

Prihláška

Profesijné vzdelávanie – Business Education Institute

Sme členom ASOCIÁCIE MBA A PROFESIJNÉHO VZDELÁVANIA: