pozadie

MBA

MBA

Master of Business Administration (MBA) je prestížny profesijný manažérsky titul. Študijný program je zameraný na získavanie znalostí v odbore manažment. Nejde o ekvivalent magisterského študijného programu.

Po úspešnom absolvovaní absolventi získajú titul MBA, ktorý sa uvádza za menom.

Komu je určené štúdium?

Štúdium je určené manažérom, zamestnancom, zástupcom neziskového sektoru, štátnej správy a samosprávy, podnikateľom. A samozrejme pre každého, kto má záujem neustále sa vzdelávať v oblasti manažmentu a riadenia.

Podmienky prijatia:

Absolvovanie predchádzajúceho VŠ štúdia minimálne na bakalárskom stupni alebo stredoškolské vzdelanie a 2 roky praxe, prípadne po individuálnom posúdení. Bez prijímacieho konania.

Dĺžka štúdia:

Štandardná dĺžka štúdia je 1 rok (2 semestre).

Vyučovací jazyk:

Vyučovací jazyk je slovenčina, resp. čeština. V prípade iného cudzieho jazyka bude zabezpečený preklad do slovenského jazyka.

Začiatok štúdia:

03.10. 2022

Garant štúdia:

PhDr. Ernest Kováč, MBA

Zakončenie štúdia:

Obhajoba záverečnej práce.

Diplom:

Po úspešnom absolvovaní obdrží študent diplom o absolvovaní.

MBA Poplatky za štúdium

 V cene štúdia MBA sú zahrnuté všetky naše výhody a študent už neplatí žiadné ďalšie poplatky.
V cene je zahrnuté:
  • Komplexné študijné materiály
  • Opravy záverečnej pracé
  • Konzultácie s lektormi
  • Členstvo v našom BUSINESS CLUBE https: //www.ivorsk.sk/business-club/
  • Prístup do online knižnice
  • Voľný prístup na všetky pozvané webináre, semináre, prednášky,
  • Diplom v slovenskom, českom a anglickom jazyku

Cena:

Slovenská republika:

Cena: 1 990,- €

(Nie sme platiteľmi DPH. Cena je konečná).

———————————-

Česká republika:

Cena: 49 750,- CZK

(Nie sme platiteľmi DPH. Cena je konečná).

  • Štúdium je možné fakturovať aj na firmu.
  • Štúdium je daňovo uznateľným dokladom.
  • Možnosť splátok po vzájomnej dohode.

Priebeh štúdia

MBA Špecializácie

BUSINESS CLUB

Prihláška

Profesijné vzdelávanie – Business Education Institute

Sme členom ASOCIÁCIE MBA A PROFESIJNÉHO VZDELÁVANIA: