REPAS

Ste nezamestnaný? Využite bezplatnú rekvalifikáciu prostredníctvom projektu REPAS, kde pre Vás je akreditovaný kurz ZDARMA.

Základné informácie o projekte REPAS:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu uchádzača o zamestnanie.
Uchádzač o zamestnanie, ktorý má problém uplatniť sa na trhu práce, si môže zvoliť druh pracovnej činnosti, na ktorú sa chce rekvalifikovať a poskytovateľa rekvalifikácie, ktorý má požadovanú rekvalifikáciu zrealizovať.

Rekvalifikácia je príprava UoZ na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia vedomosti, schopnosti a zručnosti vo vzdelávacom (rekvalifikačnom) kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie. Rekvalifikáciu je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky.

Nie je možné, aby si uchádzač o zamestnanie zvolil rovnakú rekvalifikáciu, na ktorú mu v priebehu predchádzajúcich 5 rokov poskytol úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príspevok v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uchádzač o zamestnanie si zabezpečí rekvalifikáciu, ktorá vyhovuje jeho potrebám, zámeru uplatniť sa na trhu práce, resp. ktorú požaduje potenciálny zamestnávateľ. Pri určovaní obsahu, rozsahu rekvalifikácie a pri výbere poskytovateľa rekvalifikácie sa uchádzač o zamestnanie zaväzuje dodržiavať hospodárnosť a efektívnosť výdavkov na príspevok na rekvalifikáciu.

Uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v pôsobnosti samosprávnych krajov Slovenskej republiky mimo Bratislavského samosprávneho kraja, si sám z verejne dostupných vzdelávacích (rekvalifikačných) kurzov vyberie konkrétnu rekvalifikáciu, o ktorú má záujem, a predloží úradu práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na predpísanom formulári.

Uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v pôsobnosti Bratislavského samostatného kraja, si sám z verejne dostupných vzdelávacích (rekvalifikačných) kurzov vyberie konkrétnu rekvalifikáciu, o ktorú má záujem, a predloží úradu práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na predpísanom formulári, vrátane príloh
Požiadavka má tri hlavné časti:

  • časť A – Požiadavka uchádzača o zamestnanie na rekvalifikáciu, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie,
  • časť B – Potvrdenie poskytovateľa požadovanej rekvalifikácie, ktoré na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ rekvalifikácie,
  • časť C – Potvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru, ktorú na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní potenciálny zamestnávateľ len v prípade, ak má uchádzač o zamestnanie prísľub na prijatie do pracovného pomeru,
  • súčasťou požiadavky je príloha „Vyhlásenie“, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o rekvalifikáciu, je povinný:

  1. Predložiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny kompletne vyplnenú požiadavku najneskôr 14 kalendárnych dní pred začiatkom požadovanej rekvalifikácie.
  2. Nastúpiť na rekvalifikáciu v stanovenom termíne rekvalifikácie, resp. najneskôr do 60 kalendárnych dní od vystavenia potvrdenia poskytovateľa rekvalifikácie.

Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu a vystaví RE-PAS.

RE-PAS je potvrdenie, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí uchádzačovi o zamestnanie 100 % nákladov na rekvalifikáciu (kurzovné), maximálne však len do výšky uvedenej v dohode o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu a v RE-PASe, na základe písomnej žiadosti o úhradu príspevku na rekvalifikáciu. Oprávnenými výdavkami uchádzača o zamestnanie nie sú výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny neposkytuje ani príspevok na služby pre rodinu s deťmi.

Ak máte záujem o akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR kontaktujte nás na office@ivorsk.sk

Tlačivá k projektu REPAS:

Požiadavka na rekvalifikáciu SR

Požiadavka na rekvalifikáciu BSK

Informačný leták SR

Informačný leták BSK