Vážení mediátori,

dovoľujeme si Vás pozvať na ODBORNÝ SEMINÁR PRE MEDIÁTOROV

„Vybrané sociálne zručnosti – získavanie dôvery účastníkov mediácie, komunikačné zručnosti mediátora, vedenie oddelených stretnutí v mediácii.“ – neprávna téma

„Spoločná starostlivosť o maloleté deti, novelizované ustanovenia civilného mimosporového poriadku súvisiace s rozhodovaním súdov vo veciach starostlivosti o maloletých.“ – právna téma

.

Odborný seminár pripravujeme v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR podľa §10a, ods. 1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii, ako súčasť ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA mediátorov za účelom získania OSVEDČENIA o účasti na odbornom seminári, ktoré sa predkladá MS SR.

ČAS KONANIA ODBORNÉHO SEMINÁRA:
24.11. 2023 Dom odborov, A. Bernoláka 51, Žilina – neprávna téma
25.11. 2023 Hotel 21, Nerudova 8 Bratislava – právna téma

.

Začiatok odborného seminára je vždy o 09:00 hod. a trvá 360 minút

Registrácia: 8:45 – 09:00 hod.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 50,-€ (Platbu prosím realizujte na základe vystavenej faktúry, nie skôr. Nezabudnite uviesť správny variabilný symbol).

.

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE:

Garant:  PhDr. Bc. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.

Lektori:
PhDr. Gabriela Ručková, PhD., MBA
Mgr. Peter Mészáros, PhD.
PhDr. Bc. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.
Mgr. Eva Rupcová

JUDr. PhDr. Marek Prudovič

.

Poznámka:

Vzhľadom na nepredvídateľnú situáciu v súvislosti s možnými prijímanými opatreniami za účelom eliminácie šírenia ochorenia COVID-19 ministerstvo oznamuje, že v prípade prijatých obmedzení pre organizáciu hromadných podujatí budú termíny uvedené v návrhoch vzdelávacích inštitúcií o usporiadaní odborného seminára v prezenčnej forme automaticky zmenené na dištančnú formu, pričom ministerstvo bude vychádzať z informácií uvedených v predmetných návrhoch vzdelávacích inštitúcií. V prípade, ak by maximálny počet možných uchádzačov uvedený v návrhu vzdelávacej inštitúcie o usporiadaní odborného semináru zodpovedal maximálnemu počtu uvedenému v prijatom platnom opatrení pre organizáciu hromadného podujatia, ministerstvo ponechá usporiadanie odborného seminára v prezenčnej forme (t. j. podľa pôvodného prijatého návrhu).

.

Poznámka 2:.

Ak sa mediátor nezúčastní aspoň jedného odborného seminára počas roka, Ministerstvo spravodlivosti SR v súčinnosti s vzdelávacími inštitúciami v zmysle § 10a zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii, nariadi jeho preskúšanie.

Objednávka kurzu