Vážení mediátori,

dovoľujeme si Vás pozvať na ODBORNÝ SEMINÁR PRE MEDIÁTOROV

„APLIKÁCIA ZÁKONA Č. 420/2004 Z. z. O MEDIÁCII V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV V KONTEXTE VYBRANÝCH USTANOVENÍ OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA A SÚVISIACICH PRÁVNYCH PREDPISOV OBČIANSKEHO PRÁVA“

.

Odborný seminár pripravujeme v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR podľa §10a, ods. 1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii, ako súčasť ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA mediátorov za účelom získania OSVEDČENIA o účasti na odbornom seminári, ktoré sa predkladá MS SR.

ČAS KONANIA ODBORNÉHO SEMINÁRA:

 • Najbližší termín bude 04/2023

.

OBSAH:

 1. Úvod do Občianskeho zákonníka, občianskoprávne vzťahy, účastníci občianskoprávnych vzťahov (fyzické a právnické osoby) a ich ochrana, zastúpenie,
 2. Právne úkony, základné typy zmlúv, vrátane spotrebiteľských zmlúv
 3. Lehoty, inštitút premlčania, preklúzia a ich následky
 4. Vecné práva, vlastníctvo a spôsoby jeho vzniku, spoluvlastníctvo, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 5. Všeobecné ustanovenia zodpovednosti za škodu, zodpovednosť za škodu mediátora
 6. Dedenie, spôsob nadobudnutia dedičstva
 7. Záväzkové práva, ich vznik, zmena a zánik, osobitné typy zmlúv
 8. Dohoda o riešení sporu mediáciou, dohoda o mediácii, ich uzatvorenie, obsah a účinky
 9. Záverečné ustanovenia Občianskeho zákonníka a jeho vzťah ako generálnej právnej normy k ustanoveniam niektorých osobitných právnych noriem (napr. Zákonník práce, Obchodný zákonník, zákon o rodine)
 10. Diskusia

.

Začiatok odborného seminára je vždy o 09:00 hod. a trvá 360 minút

Registrácia: 8:45 – 09:00 hod.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 50,-€ (Platbu prosím realizujte na základe vystavenej faktúry, nie skôr. Nezabudnite uviesť správny variabilný symbol).

.

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE:

Garant:  PhDr. Ernest Kováč, PhD.

Lektori: doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD., mim. prof., Mgr. Eva Rupcová, Mgr. Peter Mészáros, PhD., JUDr. PhDr. Marek Prudovič, PhDr. Ernest Kováč, PhD.

.

Poznámka:

Vzhľadom na nepredvídateľnú situáciu v súvislosti s možnými prijímanými opatreniami za účelom eliminácie šírenia ochorenia COVID-19 ministerstvo oznamuje, že v prípade prijatých obmedzení pre organizáciu hromadných podujatí budú termíny uvedené v návrhoch vzdelávacích inštitúcií o usporiadaní odborného seminára v prezenčnej forme automaticky zmenené na dištančnú formu, pričom ministerstvo bude vychádzať z informácií uvedených v predmetných návrhoch vzdelávacích inštitúcií. V prípade, ak by maximálny počet možných uchádzačov uvedený v návrhu vzdelávacej inštitúcie o usporiadaní odborného semináru zodpovedal maximálnemu počtu uvedenému v prijatom platnom opatrení pre organizáciu hromadného podujatia, ministerstvo ponechá usporiadanie odborného seminára v prezenčnej forme (t. j. podľa pôvodného prijatého návrhu).

.

Poznámka 2:.

Ak sa mediátor nezúčastní aspoň jedného odborného seminára počas roka, Ministerstvo spravodlivosti SR v súčinnosti s vzdelávacími inštitúciami v zmysle § 10a zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii, nariadi jeho preskúšanie.

Objednávka kurzu