pozadieVeda a výskum
Charakteristika

Vedeckovýskumná činnosť je dôležitou súčasťou Inštitútu vzdelávania a osobnostného rozvoja. Náš Inštitút sa zameriava na výskum v oblasti psychologických, sociálnych, právnych, manažérskych a pedagogických vied. Spolupracujeme s univerzitami, výskumnými inštitúciami, podnikmi a podnikateľmi.

Hlavné smery vedeckovýskumnej činnosti nášho Inštitútu sú realizované prostredníctvom riešenia výskumných projektov. Snažíme sa tiež organizovať odborné semináre a vedecké konferencie, kde môžeme prezentovať výsledky našich výskumov. Publikačná činnosť je tiež dôležitou súčasťou našej činnosti. Publikujeme vedecké články a knihy, čo je súčasťou hodnotenia našich pedagógov.

Táto vedeckovýskumná činnosť prispieva nielen k rozvoju poznatkov a odbornosti našich pedagógov, ale aj k vzdelávaniu našich študentov, ktorí sú povzbudzovaní a podporovaní k vlastnej vedeckej publikačnej činnosti.

Cieľom nášho vedeckovýskumného úsilia je rozvíjať vedomosti, prispievať k rozvoju odboru a ponúkať kvalitné vzdelávanie na základe najnovších vedeckých poznatkov.

Projekty

Projekty zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore vedy a výskumu na našom Inštitúte. Sú dôležitým zdrojom financovania a významným motivačným faktorom pre našich výskumníkov. V budúcom roku plánujeme rozšíriť našu spoluprácu s viacerými vzdelávacími inštitúciami v rámci Európy.

Výskumníci a pedagogickí pracovníci majú možnosť obrátiť sa na Centrum projektovej podpory na našom Inštitúte, kde im pomôžu pri príprave projektových žiadostí o financovanie zo zdrojov na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Študenti majú tiež príležitosť zapojiť sa do výskumnej činnosti prostredníctvom publikovania vedeckých článkov v našich vedeckých časopisoch. Okrem toho, v niektorých prípadoch je možnosť publikovať svoje práce v medzinárodne uznávaných systémoch ako WOS, Scopus a iné. Cieľom týchto publikácií je posilniť a podporiť vedeckovýskumnú činnosť našich študentov za spolupráce s akademickými pracovníkmi.

Podrobnosti o plánovaných projektoch budú poskytnuté v najbližšej dobe.

Redakčná a vydavateľská činnosť

Naša činnosť zahŕňa dve hlavné oblasti: edíciu a publikačnú činnosť.

V edičnej oblasti sa zaoberáme vydávaním odborných publikácií, ako sú štúdie, študijné sprievodcovia, brožúry a ďalšie odborné a učebné texty, ktoré slúžia na výučbu a popularizáciu vedeckej a odbornej činnosti. Naším cieľom je zaručiť odbornosť a kvalitu všetkých publikácií.

V rámci publikačnej činnosti Vám ponúkame možnosť vydať Vaše publikácie vo vlastnom vydavateľstve a prideliť im ISBN. Zabezpečíme aj administratívne formality spojené s vydávaním, poskytneme odporúčanie recenzentov a postaráme sa o sadzbu a tlač Vašich publikácií.

Ak máte záujem o naše vydavateľské služby, neváhajte nás kontaktovať.

Konferencia

V 1Q/2024 pripravuje Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou. Táto konferencia je spoločným projektom viacerých zahraničných univerzít v Európe a bude sa zaoberať témou Mediácie a riešenia konfliktov.

Konferencia sa delí na dve časti. V rámci konferencie budú prezentovať svoje poznatky a skúsenosti renomovaní odborníci z celej strednej Európy.

Sme si vedomí, že táto téma je veľmi dôležitá a intenzívna. Cieľom konferencie je nielen porozumieť príčinám týchto negatívnych javov, ale aj hľadať spôsoby, ako sa brániť a predchádzať konfliktom zo všetkých strán. Veríme, že táto konferencia bude inšpiráciou pre mnohých účastníkov a otvorí cestu pre ďalšiu spoluprácu v tejto oblasti.

Aktivity študentov

Vedeckovýskumná a publikačná činnosť vedecko-pedagogických pracovníkov Inštitútu vzdelávania a osobnostného rozvoja je súčasťou ich odbornej činnosti a popri kvalitnej vzdelávacej činnosti predstavuje významnú časť ich vedeckej produkcie. Táto vedecká produkcia je cieľavedome riadená a sledovaná a pozornosť je venovaná najmä projektom a publikáciám, ktoré sú vysoko hodnotené v rámci akreditácie študijných programov a komplexnej akreditácie (najmä zahraničné a domáce vedecké monografie, články v databázových vedeckých časopisoch, články vo vedeckých časopisoch vo svetovom jazyku a pod.) Študenti a pedagogickí pracovníci môžu publikovať v rôznych vedeckých časopisoch.

Študenti manažérskych programov môžu publikovať vo WOS/Scopus.

Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja má vlastné vydavateľstvo vedeckej a odbornej literatúry a edičnú činnosť riadi redakčný výbor. Nezabúdame ani na organizovanie vedeckých podujatí a tiež podporujeme účasť našich pracovníkov na podobných podujatiach doma i v zahraničí.