Artefiletika

Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Číslo akreditácie: 3704/2022/22/1

Cieľová skupina: Osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti pomáhajúcich profesií.

Požadované vstupné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa 

Anotácia: Absolvent vzdelávacieho programu je schopný definovať artefiletiku a jej prínosy pre klienta. Orientuje sa v aktuálnej situácii, trendoch, legislatíve artefiletiky na Slovensku. Vie využívať metódy a postupy artefiletiky a ďalších artetefiletických metód k individuálnej alebo k skupinovej terapii a rozoznať rozdiely medzi pojmami arteterapia a artefiletika. Disponuje dostatočnými teoretickými znalosťami, pozná východiská a prístupy artefiletiku. Disponuje praktickými zručnosťami z oblasti artefiletiky vrátane jej vhodného využitia s rôznymi cieľovými skupinami klientov. Je schopný využívať potenciál výtvarného umenia pri práci s deťmi, dospievajúcimi, dospelými a seniormi, rozvíjať tvorivosť, kreativitu, sebapoznávanie, emočnú inteligenciu a komunikáciu.

Ukončenie: Osvedčenie

Termín: 21. – 22. 10. 2022

Garant: Mgr. Andrea Geseová

Lektori: Mgr. Andrea Geseová, Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.

Miesto konania: Slowackého 5/A, Bratislava 

Trvanie: : 16,0 hodín (2 dni)

Cena: 130,-€

Registrácia

Máte nejaké otázky?