Cieľová skupina: manažéri, právnici, mediátori, verejnosť

Anotácia:  Od 01.06.2016 nadobudol účinnosť Civilný sporový poriadok. Prináša zmeny v právnych inštitútoch, terminológii.

Obsah:

 • Predstavenie základných princípov CSP
 • Nové inštitúty civilného sporového konania a nové pojmy
 • Priebeh konania na súde prvej inštancie
 • Zastupovanie v konaní
 • Doručovanie
 • Prostriedky procesného útoku a procesnej obrany
 • Koncentrácia konania
 • Predbežné prejednanie sporu
 • Pojednávanie
 • Dokazovanie s akcentom na novinky v dôkaznom práve
 • Dôkazné prostriedky
 • Vykonávanie dôkazov
 • Hodnotenie dôkazov
 • Rozhodnutia súdu
 • Rozsudok/uznesenie
 • Právoplatnosť/vykonateľnosť rozhodnutí
 • Skrátené konania a skrátené rozhodnutia
 • Platobný rozkaz/rozsudok pre zmeškanie
 • Osobitosti sporov s ochranou slabšej strany
 • Opravné prostriedky
 • Odvolanie
 • Novoty v odvolacom konaní
 • Prípustnosť
 • Oprávnené osoby na podanie odvolania
 • Obnova konania/dovolanie

Ukončenie: certifikát

Trvanie:  (8 hod.) 1 deň

Termín: 23.10.2022

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Cena:  100,- €

Objednávka kurzu