Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie: POA: 3817/2023/33/1

Cieľová skupina
Kurz je určený predovšetkým jednotlivcom, ktorí majú záujem pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých v rôznych odborných a akreditovaných kurzoch. Kurz je vhodný pre uchádzačov, ktorí potrebujú preukázať lektorskú spôsobilosť (elektrotechnici, BOZP a PO, Národný inšpektorát práce, Ministerstvo školstva SR, lektori pre rôzne akreditované programy ako napr. účtovník, IT kurzy, lektor v oblasti obchodu a služieb).

Požadované vstupné vzdelanie
Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou

Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu pozná metódy a postupy vzdelávania dospelých, lektorských zručností, skupinovej dynamiky a metód skupinovej práce. Dokáže efektívne viesť pripravený program v oblasti komunikácie, alternatívneho riešenia konfliktov. Je spôsobilý reflektovať skupinové procesy a vlastný lektorský potenciál a limity v práci s ľuďmi. Pozná model interaktívnej skupinovej práce a je si vedomý náročných situácií tréningového procesu. Dokáže vytvoriť, efektívne viesť a vyhodnotiť vzdelávací program v oblasti komunikácie, alternatívneho riešenia konfliktov.

Odborný garant
Mgr. Jozef Belko, MBA, LL.M.

Lektori
Mgr. Jozef Belko, MBA
PhDr. Bc. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.

Ukončenie: Osvedčenie s celoštátnou platnosťou

Trvanie: 100 hod. /kombinovaná forma výučby (online + prezenčne v poobedných hodinách)

Termín: 23.09. 2024 o 17:30 (online)
Daný termín označuje len dátum prvého stretnutia, ďalšie termíny sa dohodnú na prvom stretnutí v rámci skupiny s lektorom.

Miesto: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5A, Bratislava

Cena 1: 250,-€ (samoplatcovia)
Cena 2: 255,- € – na 2 splátky. (Je možné cenu rozdeliť na 2 splátky, kde 1 splátka musí byť uhradená pred začiatkom vzdelávania a druhá splátka o mesiac).

Cena 3:  Projekt úradu práce *

Vzdelávanie je možné absolvovať cez projekt „Zručnosti pre trh práce 2024“
1.  
je potrebné navštíviť svoj úrad práce, zaevidovať sa a vyplniť žiadosť
2. vyplnenú žiadosť poslať na našu mailovú adresu office@ivorsk.sk  – tlačivo vyplníme a pošleme späť na adresu
3. vyplnenú žiadosť potom odovzdáte na úrade práce a to minimálne 30. dní pred začiatkom vzdelávania
4. ak úrad práce schváli vašu žiadosť, uzatvorí s vami dohodu o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu a vystaví vám potvrdenie. To nám zašlete najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom vzdelávania

Úrady práce budú v rámci projektu uprednostňovať znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa zákona o službách zamestnanosti sú:

  • občania vo veku do 26 rokov
  • občania nad 50 rokov
  • občania vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
  • občania s nižším ako stredným odborným vzdelaním
  • občania, ktorí najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie a nevykonávali alebo neprevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov
  • štátni príslušníci tretej krajiny, ktorým bol udelený azyl alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana
  • občania žijúci ako osamelé dospelé osoby s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na ich starostlivosť alebo starajúci sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky
  • občania so zdravotným postihnutím
  • občania, ktorí ukončil poberanie materského alebo rodičovského príspevku menej ako dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a počas poberania materského alebo rodičovského príspevku nemali príjem zo zárobkovej činnosti zamestnanca a zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Objednávka kurzu

Prihláška