Cieľová skupina: Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon profesie kouča alebo s potrebou rozšírenia kompetencií k iným povolaniam (manažéri, mediátori, lektori, tréneri, teamleadri, vedúce profesie, pomáhajúce profesie a pod.).

Požadované vzdelanie:   Minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa.

Profil absolventa:   Absolvent pozná základné kompetencie profesionálneho kouča, ovláda štruktúru koučovacieho procesu, pozná rôzne prístupy v koučovaní a je schopný samostatne pripraviť a realizovať efektívne koučingové sedenia. Získa vedomosti a zručnosti ohľadom medzinárodných kompetencií kouča, špecifík koučingu, v oblastiach aktívneho počúvania, kladenia silných otázok, budovania vzťahov s klientmi a efektívnej komunikácie. Je schopný podporovať výsledky a učenie koučovaného. Je schopný sebareflexie v rámci koučovacieho procesu.

Obsah: 

Čo je koučing
Budovanie základov koučovacích zručností
Budovanie vzťahov
Efektívna komunikácia
Podpora koučovaného v učení a nadobúdaní výsledkov
Praktická časť (koučovacie kompetencie, rozhovory, … )

Lektori:

JUDr. Alexandra Petrášová, ACPC
Mgr. et Mgr. Petra Papierníková

Rozsah: 60 hod.

Forma: online (ZOOM)

Ukončenie: Osvedčenie

Termín: otvárame podľa záujmu

Cena: 330,- €

Objednávka kurzu

Prihláška