MBA Manažment vzdelávania

MBA Manažment vzdelávania / MBA Education management

Master of Business Administration (MBA) je postgraduálny vzdelávací program zameraný na pedagogiku. Vzdelávací program poskytuje prehĺbenie si vedomostí v oblasti pedagogiky a riadenia.

Je určený nielen pre manažérov v oblasti vzdelávania a pedagogiky, riaditeľov školských a vzdelávacích zariadení a vedúcich oddelení v štátnej správe a samospráve, ale aj pre učiteľov, lektorov, vychovávateľov a iných pomáhajúcich odborníkov, ktorí sa chcú naučiť organizovať , viesť a efektívne kontrolovať svoj pracovný výkon.

Podmienky prijatia:

 • Vysokoškolské vzdelanie min. Bc. alebo SŠ vzdelanie s 5 ročnou praxou (príp. individuálne posúdenie)
 • Uprednostňujeme absolventov pedagogiky, andragogiky, sociálnej pedagogiky, animácie voľného času, špeciálnej a liečebnej pedagogiky.

Cieľ vzdelávania:

Dvojsemestrálne štúdium MBA je koncipované tak, aby študentom poskytlo jedinečnú kombináciu vedomostí a zručností nevyhnutných pri manažovaní vzdelávania a organizovaní ľudských zdrojov. Riadime sa heslom „Prax bez teórie je slepá a teória bez praxe je iba intelektuálna hra.“ Stretnete sa preto počas štúdia, s lektormi, ktorí majú bohatú prax a vynikajúce pedagogické zručnosti. Prednášky a kurzy pozostávajú z desiatich tém:

 1. Manažment ľudských zdrojov
 2. Asertívne komunikačné zručnosti, sebapoznanie a sebapresadenie.
 3. Strategické riadenie
 4. Riadenie financií
 5. Marketingový manažment
 6. Riešenie konfliktov a sporov pomocou mediácie
 7. Supervízia ako najefektívnejšia forma riešenia konfliktov na pracovisku
 8. Andragogika
 9. Riadenie znalostí (Knowledge Management)
 10. Seminár k záverečnej práci

Ukončenie

Formou odovzdania záverečnej práce (s vybraným alebo prideleným školiteľom) na dohodnutú tému. Podmienkou ukončenia je kladné hodnotenie práce trojicou oponentov formou „Double-Blind control“.

Skype_Picture_2021_12_02T14_42_20_431Z

Dĺžka štúdia:

Štandardná dĺžka štúdia je 1 rok (2 semestre).

Vyučovací jazyk:

Vyučovací jazyk je slovenčina, resp. čeština. V prípade iného cudzieho jazyka bude zabezpečený preklad do slovenského jazyka.

Cena:

Cena:
Základná cena: 1 990,- €

Zľavnená cena: 1 900,- €Zľavnená cena platí pre študentov, ktorí sa záväzne prihlásia do 15.08.2022

Štúdium je možné fakturovať aj na firmu. Štúdium je daňovo uznateľným dokladom.

Možnosť splátok po vzájomnej dohode.

Začiatok štúdia:

12.09. 2022, 17:00 hod. – online (ZOOM)
Prednášky budú prebiehať od 17:00 hod. v pracovných dňoch.

Garantka štúdia:

PaedDr. Mária Kováčová, MBA

Zakončenie štúdia:

Obhajoba záverečnej práce.

Diplom:

Po úspešnom absolvovaní obdrží študent diplom o absolvovaní

Máte nejaké otázky?

Registrácia

Prihláška