Cieľová skupina

Workshop je zameraný pre jednotlivcov, manažérov, obchodných zástupcov, zamestnancov v službách, zamestnancov v poradenských inštitúciách.

Profil absolventa
Absolvent workshopu získa teoretické a praktické vedomosti o SWOT analýze ako základnom strategickom nástroji na analýzu vonkajších a vnútorných nástrojov. Naučíte sa identifikovať  silné a slabé stránky a ako určiť príležitosti a hrozby.

Lektor
PhDr. Ernest Kováč

Obsah

  • Čo je SWOT analýza
  • Proces identifikácie silných a slabých stránok (vnútorné faktory)
  • Identifikácia príležitostí a hrozieb vonkajšieho prostredia (vonkajšie faktory)
  • Analýza podkladov, zdrojov, konkurenčné prostredie
  • Prípravu plánu opatrení na zvládanie rizík a príležitostí
  • Návrhy riešenia

Ukončenie: Cerifikát
Trvanie: 1 deň
Termín: 18.08.2021
Miesto: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava
Cena: 100,- €

Objednávka kurzu