Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Číslo akreditácie: 3874/2024/18/1
Cieľová skupina Osoby so záujmom pracovať v oblasti účtovníctva.
Požadované vstupné vzdelanie Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie.

Profil absolventa Absolvent modulu má odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti mzdového účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením mzdového účtovníctva. Je schopný samostatne účtovať bežné účtovné operácie a zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve. Pozná a ovláda príslušné zákonné normy týkajúce sa vedenia jednoduchého účtovníctva ako je zákon o účtovníctve, postupy účtovania v mzdovom účtovníctve, zákon o dani z príjmov a ostatné súvisiace právne predpisy. Má potrebné vedomosti o pracovnoprávnych vzťahoch, pracovnom pomere, mzde a náhrade mzdy, zdravotnom poistení, sociálnom poistení, zdaňovaní príjmov.

Odborný garant Ing. Martin Huňady, MBA

Lektori
Ing. Martin Huňady, MBA
Ing. Jana Gardianová
Ing. Bernardína Jedináková
PhDr. Jana Koprdová, MBA
Mgr. Ľubica Sýkorová

Ukončenie: Osvedčenie s celoštátnou platnosťou

Trvanie: 65 hod. / kombinovaná forma výučby (online + prezenčne v poobedných hodinách)

Termíny: 23.09. 2024 – ONLINE Čas: 18:00 hod. úvodné stretnutie
Daný termín označuje len dátum prvého stretnutia, ďalšie termíny sa dohodnú na prvom stretnutí v rámci skupiny s lektorom.

Miesto: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowáckeho 5A, Bratislava

1. Cena: 250,- €

2. Cena:  Projekt úradu práce *

Vzdelávanie je možné absolvovať cez projekt „Zručnosti pre trh práce 2024“
1.  
je potrebné navštíviť svoj úrad práce, zaevidovať sa a vyplniť žiadosť
2. vyplnenú žiadosť poslať na našu mailovú adresu office@ivorsk.sk  – tlačivo vyplníme a pošleme späť na adresu
3. vyplnenú žiadosť potom odovzdáte na úrade práce a to minimálne 30. dní pred začiatkom vzdelávania
4. ak úrad práce schváli vašu žiadosť, uzatvorí s vami dohodu o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu a vystaví vám potvrdenie. To nám zašlete najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom vzdelávania

Úrady práce budú v rámci projektu uprednostňovať znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa zákona o službách zamestnanosti sú:

  • občania vo veku do 26 rokov
  • občania nad 50 rokov
  • občania vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
  • občania s nižším ako stredným odborným vzdelaním
  • občania, ktorí najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie a nevykonávali alebo neprevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov
  • štátni príslušníci tretej krajiny, ktorým bol udelený azyl alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana
  • občania žijúci ako osamelé dospelé osoby s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na ich starostlivosť alebo starajúci sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky
  • občania so zdravotným postihnutím
  • občania, ktorí ukončil poberanie materského alebo rodičovského príspevku menej ako dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a počas poberania materského alebo rodičovského príspevku nemali príjem zo zárobkovej činnosti zamestnanca a zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Objednávka kurzu