Cieľová skupina
Workshop je určený pre psychológov, sociálnych pracovníkov, pedagógov,  pracovníkov v zdravotníctve, pracovníkov pracujúcich v oblasti závislostí a ich prevencie, rodičov a pre všetkých ktorých problematika zaujíma.

Popis formy vzdelávania
Vzdelávanie bude vedené formou aktívneho sociálneho učenia, ide o prácu v skupine, ktorá uplatňuje prvky zážitkovej pedagogiky a sociálno-psychologického výcviku s maximálnou mierou zaangažovanosti účastníkov. Celkové zameranie tréningu a vybrané metodické postupy sú orientované na prax a rýchlu využiteľnosť preberaných princípov a rozvíjaných zručností v profesionálnej činnosti – práci účastníkov. K jednotlivým absolvovaným technikám (aktivitám) lektorka poskytne aj metodiku ich použitia pri práci s rôznymi cieľovými skupinami.
Tento spôsob patrí medzi najefektívnejšie a najúčinnejšie formy vzdelávania všetkých cieľových skupín (učenie sa hrou, cez zážitok).

V edukačnom obsahovo-tematickom zameraní vzdelávania získajú účastníci špecifické informácie o problematike rizikového správania mládeže, nových trendov a rizík v životnom štýle mládeže, ktorá je z hľadiska sociálnej prevencie najrizikovejšou a najzraniteľnejšou cieľovou skupinou primárnej prevencie.

Tematicky sa podujatie zameria na problematiku drogových a behaviorálnych (nelátkových) závislostí. Fokus sa bude klásť na možnosti pomoci a pôsobenia v primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii ako aj na nácvik techník, hier a aktivít využiteľných pre primárno-preventívnu intervenciu so školskými triedami, poskytne aj fokus na osobnú a pracovnú rolu vo vzťahu k závislostiam látkového a nelátkového charakteru.

Základné ciele reflektované v edukačnom obsahu:

  • prehĺbenie sebapoznania s dôrazom na poznanie vlastných silných a slabých stránok, získanie informácií o nových trendoch v problematike užívania psychoaktívnych látok a vzniku látkových závislostí, (drogy na drogovej scéne v SR, príčiny užívania, dôsledky, nové trendy v užívaní drog a iné),
  • rozvoj špecifických informácií o problematike a tzv. nelátkových návykových chorôb tzv. behaviorálnych závislostí – (internet a jeho riziká, online závislosti, závislosti na vzťahoch, schopoholizmus – patologické nakupovanie, gambling a gaming (výberné a nevýherné hranie) vzťahové závislosti vrátane psychomanipulatívnych spoločenstiev a iné)
  • v rámci problematiky duševného zdravia, s ktorými oblasť závislostí veľmi úzko súvisí sa pridruženými témami stanú aj témy sebapoškodzovania a suicidálneho správania.
  • zameranie na psychohygienu, ako dbať a rozvíjať svoje zdroje (čo robiť a čomu sa vyhnúť)

Obsah

Na workshope sa dozviete o vzájomnej prepojenosti látkových závislostí s inými sociálno-patologickými javmi, o prevencii a možnostiach riešenia, ako aj o nelátkových závislostiach ako sú napríklad komunikačné závislosti – internet a virtuálny svet, vzťahové závislosti, workoholizmus, shopoholizmus, a iné rizikové správanie, sebapoškodzovanie, kult tela a vznik porúch príjmu potravy, zámerné sebapoškodzovanie a iné.

Lektorka: doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD. (viac o lektorke

Ukončenie: Osvedčenie

Termín: otvárame podľa záujmu

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava 821 04

Trvanie:  1 deň (cca 7. hodín)

Cena:  50,-  €

Objednávka kurzu