Akreditovaný vzdelávací program ktorý pozostáva z modulov:

MODUL JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO – 55 hodín

MODUL PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO – 120 hodín

MODUL MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO – 65 hodín

Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Číslo akreditácie: 3550/2018/114/1

Cieľová skupina Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti účtovníctva.

Požadované vstupné vzdelanie Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie.

Profil absolventa Absolvent modulu má odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti účtovníctva(jednoduchého, podvojného a mzdového) a praktické skúsenosti s vedením účtovníctva na počítači. Ovláda odbornú terminológiu a zásady vedenia účtovníctva, systém a zásady organizácie účtovníckych prác a získa zručnosti na koordinovanie prác a nadväzujúcich činností. Je schopný vypracovať interné doklady, interné smernice a iné písomnosti v rámci účtovnej jednotky, viesť účtovnú dokumentáciu, spracovávať a kontrolovať účtovné doklady, viesť peňažný denník, uzatvárať účtovné knihy, vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov, zostavovať účtovnú uzávierku, základné daňové povinnosti, vypracovať daňové priznanie k dani z príjmov PO a FO. Je schopný vypracovať a predkladať formuláre, tlačivá a iné písomnosti pri styku účtovnej jednotky s externým prostredím v zmysle príslušných právnych predpisov a požiadaviek daňového úradu a splniť požiadavky na štruktúru a obsah prezentovaných informácií z účtovnej uzávierky.

Odborný garant: Ing. Martin Huňady, MBA

Lektori:
Ing. Martin Huňady, MBA
Ing. Dagmar Šišková
Ing. Elena Paštéková
Ing. Henrieta Kilvádyová
Ing. Mária Matijová
Ing. Monika Smolnická, MBA
Ing. Zuzana Končeková

Ukončenie: Osvedčenie s celoštátnou platnosťou

Trvanie: 240 hod.

Termín: 11.09.2023 – ONLINE Čas: 18:00 hod. úvodné stretnutie

1. Cena: 720,-€ (samoplatcovia)

2.Cena: ZADARMO

Poznámka: Ak ste evidovaný na úrade práce – ÚPSVAR a spĺňate podmienky, môžete akreditované vzdelávanie absolvovať ZDARMA prostredníctvom projektu REPAS. 

Objednávka kurzu