Akreditovaný vzdelávací program ktorý pozostáva z modulov:

MODUL JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO – 55 hodín

MODUL PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO – 120 hodín

MODUL MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO – 65 hodín

Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Číslo akreditácie: 3874/2024/18/1

Cieľová skupina Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti účtovníctva.

Požadované vstupné vzdelanie Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie.

Profil absolventa Absolvent modulu má odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti účtovníctva(jednoduchého, podvojného a mzdového) a praktické skúsenosti s vedením účtovníctva na počítači. Ovláda odbornú terminológiu a zásady vedenia účtovníctva, systém a zásady organizácie účtovníckych prác a získa zručnosti na koordinovanie prác a nadväzujúcich činností. Je schopný vypracovať interné doklady, interné smernice a iné písomnosti v rámci účtovnej jednotky, viesť účtovnú dokumentáciu, spracovávať a kontrolovať účtovné doklady, viesť peňažný denník, uzatvárať účtovné knihy, vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov, zostavovať účtovnú uzávierku, základné daňové povinnosti, vypracovať daňové priznanie k dani z príjmov PO a FO. Je schopný vypracovať a predkladať formuláre, tlačivá a iné písomnosti pri styku účtovnej jednotky s externým prostredím v zmysle príslušných právnych predpisov a požiadaviek daňového úradu a splniť požiadavky na štruktúru a obsah prezentovaných informácií z účtovnej uzávierky.

Odborný garant: Ing. Martin Huňady, MBA

Lektori:
Ing. Martin Huňady, MBA
Ing. Jana Gardianová
Ing. Bernardína Jedináková
PhDr. Jana Koprdová, MBA
Mgr. Ľubica Sýkorová

Ukončenie: Osvedčenie s celoštátnou platnosťou

Trvanie: 240 hod. / kombinovaná forma výučby (online + prezenčne v poobedných hodinách)

Termín: 23.09. 2024 – ONLINE Čas: 18:00 hod. úvodné stretnutie

Doobedný termín – Utorok, Streda, Štvrtok od 09:00 do 13:00 hod. – online

Poobedný termín – Utorok, Streda, Štvrtok od 17:00 do 20:30 hod. – online

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowáckeho 5A, Bratislava

1. Cena: 750,-€ (samoplatcovia)

2. Cena:  Projekt úradu práce *

Vzdelávanie je možné absolvovať cez projekt „Zručnosti pre trh práce 2024“
1.  
je potrebné navštíviť svoj úrad práce, zaevidovať sa a vyplniť žiadosť
2. vyplnenú žiadosť poslať na našu mailovú adresu office@ivorsk.sk  – tlačivo vyplníme a pošleme späť na adresu
3. vyplnenú žiadosť potom odovzdáte na úrade práce a to minimálne 30. dní pred začiatkom vzdelávania
4. ak úrad práce schváli vašu žiadosť, uzatvorí s vami dohodu o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu a vystaví vám potvrdenie. To nám zašlete najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom vzdelávania

Úrady práce budú v rámci projektu uprednostňovať znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa zákona o službách zamestnanosti sú:

  • občania vo veku do 26 rokov
  • občania nad 50 rokov
  • občania vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
  • občania s nižším ako stredným odborným vzdelaním
  • občania, ktorí najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie a nevykonávali alebo neprevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov
  • štátni príslušníci tretej krajiny, ktorým bol udelený azyl alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana
  • občania žijúci ako osamelé dospelé osoby s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na ich starostlivosť alebo starajúci sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky
  • občania so zdravotným postihnutím
  • občania, ktorí ukončil poberanie materského alebo rodičovského príspevku menej ako dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a počas poberania materského alebo rodičovského príspevku nemali príjem zo zárobkovej činnosti zamestnanca a zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Objednávka kurzu